REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL
GRADINITEI  „RITA VEVERITA”

Titlul I

 Dispoziţii generale

Capitolul 1

Cadrul de reglementare şi principii de organizare

Art. 1 Prezentul document reglementează organizarea şi funcţionarea Gradinitei  „Rita Veverita”, unitate de învăţământ preuniversitar particular autorizata, persoană juridică de drept privat şi de interes public, denumita în continuare „unitatea”, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, avand ca temei legal definitoriu principiul autonomiei organizatorice si economico-financiare instituit de art. 60 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011 modificata si completata, si drept fundament proprietatea privata, garantata de Constitutia Romaniei.

Art. 2 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii, denumit în continuare „regulament”, constituie un sistem unitar de norme obligatorii pentru personalul de conducere, personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic din unitate, precum şi pentru beneficiarii primari ai educaţiei, pentru părinţii/tutorii/reprezentanţii legali ai acestora, in calitate de beneficiari secundari, şi asigură aplicarea prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 modificata si completata şi a celorlalte norme legale, al căror obiect de reglementare îl constituie raporturile juridice care se stabilesc în legătură cu organizarea, funcţionarea şi evaluarea unităţii.

(2) Dispoziţiile prezentului regulament vor fi interpretate şi aplicate în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Convenţia cu privire la drepturile copilului, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, Carta Socială Europeană şi Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene, cu Carta Limbilor Minoritare şi Regionale, precum şi cu prevederile Constituţiei României, ale Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată în M.Of. al României nr. 345 din 18.05.2011, modificata si completata, ale OUG nr.75 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată prin Legea nr. 87/2007, modificata si completata, cu prevederile celorlalte acte normative generale şi speciale incidente, precum şi cu Actul Constitutiv al Asociatiei pentru Dezvoltare si Educatie Timpurie, ca persoană juridică fondatoare.

(3) Unitatea funcţionează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, ale prezentul Regulament, ale ordinelor, metodologiilor, instrucţiuniunilor şi ale altor acte administrative cu caracter normativ emise de Ministerul Educaţiei şi ale Regulamentului Intern.

Art. 3 Unitatea se organizează şi funcţionează pe baza principiilor stabilite în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, modificata si completata şi în Actul Constitutiv al Asociatiei pentru Dezvoltare si Educatie Timpurie, precum si in baza principiului autonomiei organizatorice si economico-financiare instituit de art. 60 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011 modificata si completata, avand drept fundament proprietatea privata, garantata de Constitutia Romaniei.

Art. 4 Unitatea se organizează şi funcţionează independent de orice ingerinţe ideologice, politice sau religioase, în incinta acesteia fiind interzise crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni politice, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de propagandă politică şi prozelitism religios, precum şi orice formă de activitate care încalcă normele de conduită morală şi convieţuire socială, care pun în pericol sănătatea şi integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor primari, a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic.

Art. 5 Unitatea are conducere, personal, buget şi patrimoniu proprii, întocmeşte situaţiile finaciare, dispunând, în limitele şi condiţiile prevăzute de lege, de autonomie instituţională şi decizională.

Capitolul 2

Finalităţile actului educaţional din unitate

Art. 6 Educaţia copiilor are, ca finalitate principală, formarea competenţelor de a învăţa pe tot parcursul vieţii, care să-i facă apţi pe viitorii absolvenţi să-şi realizeze propriile aspiraţii, să se integreze şi să participe activ la viaţa socială, să contribuie la realizarea unei dezvoltări durabile, să-şi formeze o concepţie despre viaţă, bazată pe un stil de viaţă sănătos, pe valorile umaniste, ştiinţifice, culturale şi interculturale, să se formeze în spiritul demnităţii, toleranţei şi al respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, precum şi al valorilor moral-civice, al respectului pentru natură, mediul înconjurător natural, social şi cultural.

            Art. 7 Finalităţile actului educaţional se realizează prin intermediul unor strategii didactice moderne, fundamentate pe descoperirile din domeniul ştiinţelor educaţiei, adaptate la contexte variate de practică şcolară.

Titlul II

Personalul şi organizarea unităţii de învăţământ

Capitolul 1

Personalul unităţii de învăţământ

  Secţiunea 1

Dispoziţii generale

Art. 8 În unitate personalul este format din personal didactic,personal didactic auxiliar şi personal nedidactic.

Art. 9 (1) Structura, funcţiile, competenţele, responsabilităţile, drepturile şi obligaţiile personalului didactic şi personalului didactic auxiliar, precum şi modalităţile de ocupare a posturilor sunt reglementate de consiliul de coordonare.

(2) Personalul din unitate are obligaţia să sesizeze consiliul de coordonare şi, după caz, instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializate, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în legătură cu aspecte care afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică a beneficiarului primar al actului educational.

(3) Personalului din unitate îi este interzis să desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a beneficiarului primar, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia. 

(4) Personalului din unitate îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum şi să agreseze verbal, fizic sau emoţional beneficiarii primari sau colegii.

(5) Prezentele dispoziţii se completează cu reglementările privind drepturile şi obligaţiile  salariaţilor prevăzute în prezentul regulament, regulamentul intern, precum si in alte acte normative sau acte administrative cu caracter normativ aplicabile..

Art. 10 Selecţia personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidacticîn unitate se face prin concurs/examen, conform normelor legale specifice şi hotărârilor consiliului de coordonare.

Art. 11 Angajarea personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic în unitate se realizează prin încheierea contractului individual de muncă de către persoana desemnată de consiliul de coordonare.

Secţiunea 2

Personalul didactic de predare şi didactic auxiliar

Art. 12Din categoria personalului didactic de predare pot face parte persoanele care îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de lege, care au capacitatea de exercitare deplină a drepturilor, o conduită morală conformă deontologiei şi sunt apte din punct de vedere medical şi psihologic pentru îndeplinirea funcţiei, precum si daca isi insusesc idealurile educationale adoptate si promovate de unitate.

Art. 13 (1)Cadrele didactice care predau într-o limbă de circulaţie internaţională trebuie să facă dovada competenţei profesionale în limba de circulaţie internaţională.

(2) Se interzice personalului didactic de predare să condiţioneze evaluarea beneficiarilor primari sau calitateaprestaţiei didactice la grupa de obţinerea oricărui tip de avantaje de la acestia sau de la părinţii/tutori/reprezentanţii legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite de organele abilitate, se sancţionează conform legii. 

Art. 14 (1)Personalul didactic de predare, precum şipersonalul didactic auxiliar au obligaţia de a participa la activităţi de formare continuă, în condiţiile legii.

(2) Personalul didactic de predare este obligat să participe periodic la programe de formare continuă, în conformitate cu prevederile legale.

(3) Cadrele didactice care fac dovada absolvirii unui program acreditat de formare în domeniul managementului educaţional, cu minimum 60 de credite transferabile, pot face parte din corpul naţional de experţi în management educaţional, iar procedura şi criteriile de selecţie se stabilesc prin metodologie aprobată prin ordin al ministrului educaţiei.

(4) Cadrele didactice pot deveni membri ai corpului profesorilor-mentori în conformitate cu metodologia privind constituirea corpului profesorilor-mentori din învăţământul preuniversitar.

Art. 15 La nivelul unităţii, prin hotărârea consiliului de coordonare,se stabilesc drepturi şi obligaţii specifice, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 16 (1)Categoriile care compun personalul didactic auxiliar şi condiţiile prin caresunt ocupate funcţiile corespunzătoare acestei categorii de personal sunt prevăzute de legislaţia în vigoare.

(2) Atribuţiile fiecărei funcţii menţionate la alin. (1) sunt prevăzute în fişele de post aprobate de consiliul de coordonare.

(3) Organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor didactice de predare şi didactice auxiliare din unitate sunt coordonate de consiliul de coordonare. Consiliul de coordonare aprobă comisiile de concurs şi validează rezultatele concursului.

Secţiunea 3

Personalul nedidactic

Art. 17 (1)Personalul nedidactic îşi desfăşoară activitatea în bazaprevederilor Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare.

(2) Organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor nedidactice din unitate sunt coordonate de consiliul de coordonare. Consiliul de coordonare aprobă comisiile de concurs şi validează rezultatele concursului.

Secţiunea 4

Evaluarea personalului din unitate

Art. 18 (1)Evaluarea personalului didactic de predare se face la sfârşitul anului şcolar, iar evaluarea personalului didactic auxiliar si nedidactic după încheierea anului calendaristic.

(2) Evaluarea categoriilor de personal prevăzute la alin. (1) se face conform criteriilor şi procedurilor de evaluare profesională a salariaţilor cuprinse în regulamentul intern al unităţii.

 (3) Rezultatele evaluării activităţii personalului didactic de predare, didactic auxiliar si nedidactic stau la baza hotărârii consiliului de coordonare privind acordarea calificativului anual.

(4) Evaluarea directorului se face de către consiliul de coordonare al unităţii pe baza raportului de autoevaluare.

(5) În conformitate cu prevederile legale, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucuresti realizează auditarea periodică a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar, în baza metodologiilor specifice.

Art. 19Evaluarea şi validarea achiziţiilor dobândite de personalul didactic de predare şi deconducere prin diferite programe şi forme de organizare a formării continue se realizează pe baza sistemului de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile, elaborat de Ministerul Educaţiei şi aprobat prin ordin al ministrului educaţiei.

Art. 20 (1)Întregul personal din unitate are obligaţia,conform legii, de a efectua anual controlul medical.

(2) Sustragerea de la acest examen medical constituie abatere disciplinară şi se sancţionează cu desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.

Secţiunea 5

Răspunderea personalului din unitate

Art. 21 (1) Personalul didactic de predare si didactic auxiliar din unitate răspunde disciplinar pentru încălcarea cu vinovăţie a îndatoririlor ce ii revin potrivit contractului individual de muncă, precum şi pentru încălcarea normelor de comportare care dăunează interesului învăţământului şi prestigiului unităţii, conform legii.

(2) Pentru categoria de personal menţionata la alin. (1), se aplică procedura cercetării şi sancţionării disciplinare reglementată de prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 modificata si completata şi prevăzută în regulamentul intern al unităţii.

(3) Comisia pentru cercetarea prezumatelor abateri disciplinare, săvârşite de personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, precum şi cel de conducere din unitate se constituie, cu respectarea prevederilor legale în vigoareşi ale regulamentului intern, pentru fiecare caz în parte.

(4) Personalul nedidactic răspunde disciplinar în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, modificata si completata şi dispoziţiilor cuprinse în regulamentul intern al unităţii.

(5) Potrivit art. 247 (1) din Codul muncii – Legea 53/2003, angajatorul dispune de prerogativa  disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii, prezentului regulament şi regulamentului intern sancţiuni disciplinare salariaţilor săi ori de câte ori constată că aceştia au săvârşit o abatere disciplinară. Stabilirea sancţiunii disciplinare este atribuţia consiliului de administratie al unităţii şi se realizează prin decizie semnată de persoana împuternicită de consiliul de coordonare.

Art. 22 (1) Principiile care stau la baza antrenării răspunderii disciplinare sunt:

 1. prezumţia de nevinovăţie, conform căreia se prezumă angajatul cercetat disciplinar ca fiind nevinovat, atât timp cât vinovăţia sa nu a fost dovedită;
 2. garantarea dreptului la apărare, conform căruia se recunoaşte dreptul angajatului cercetat disciplinar de a fi audiat, de a cunoaşte toate actele cercetării şi de a prezenta dovezi în apărarea sa;
 3. legalitatea sancţiunii, conform căreia nu pot fi aplicate decât sancţiunile prevăzute de lege sau regulamentul intern;
 4. unicitatea sancţiunii, conform căreia pentru o abatere disciplinară nu se poate aplica decât o singură sancţiune disciplinară.

(2) Comisia pentru cercetarea prezumatelor abateri disciplinare este obligată să procedeze la soluţionarea cauzei cu respectarea termenului, conform prevederilor legale.

Capitolul 2

Structura organizatorică a unităţii de învăţământ

Secţiunea 1

Dispoziţii generale

Art. 23 (1) Structura de personal şi organizarea acestuia se stabilesc prin organigramă, prin statele de funcţii şi prin schema de încadrare ale unităţii.

(2) Prin organigramă se stabilesc structura de conducere şi ierarhia internă, organismele consultative, catedrele/comisiile metodice şi celelalte colective de lucru, serviciile/ departamentele/compartimentele functionale sau alte structuri funcţionale prevăzute de legislaţia în vigoare, prin care unitatea acţionează pentru aplicarea normelor juridice generale şi speciale şi pentru îndeplinirea obiectivelor şi atribuţiilor specifice. Organigrama se propune de către director la începutul fiecărui an şcolar, se aprobă de către consiliul de coordonare şi se înregistrează ca document oficial.

(3) Planurile de vacantare a posturilor şi de încadrare cu personal se întocmesc de către director, prin compartimentul resurse umane (Secretariat), pe baza propunerilor responsabilului comisiei metodice, şi se aprobă de cătreconsiliul de coordonare.

(4) Personalul didactic de predare este organizat în comisia metodica şi colective/comisii de lucru pe diferite domenii de activitate, în conformitate cu normele legale în materie şi prevederile prezentului regulament.  

(5) Personalul didactic auxiliar şi nedidactic este organizat în servicii/departamente/ compartimente functionale care se află în subordinea consiliului de coordonare/directorului în conformitate cu organigrama proprie şi cu hotărârile consiliului de coordonare al unităţii.

(6) La nivelul unităţii funcţionează următoarele compartimente de specialitate: Secretariat (Resurse Umane), Financiar-Contabil, Administrativ, Cabinet Medical.

Secţiunea 2

Profesorul

Art. 24 Profesorii sunt numiţi de către consiliul de coordonare având în vedere principiul continuităţii. Continuitatea poate fi întreruptă în situaţia părăsirii unităţii de către cadrul didactic sau în cazuri grave de incompatibilitate semnalată în relaţiile cu beneficiarii primari ai educaţiei.

Art. 25 (1) Activităţile specifice funcţiei sunt prevăzute în fişa postului profesorului.

(2) Planificarea activităţilor se realizează, semestrial şi anual, conform planului de dezvoltare instituţională şi se avizează de directorul unităţii.

(3) Pentru activităţile educative, profesorii se află în subordinea directorului si a consilierului pentru programe si proiecte educative şcolare şi extraşcolare din unitate.

(4) Profesorul îşi proiectează şi îşi desfăşoară activitatea potrivit sarcinilor prevăzute de planul anual al unităţii, în acord cu particularităţile educaţionale ale grupei respective.

(5) Profesorul desfăşoară activităţi de suport educaţional si de consiliere pentru beneficiarii primari ai grupei pe care o coordonează. Activităţile cuprind:

 1. teme  stabilite în concordanţă cu specificul vârstei, cu interesele sau solicitările copiilor, pe baza programelor şcolare în vigoare;
 2. teme de educaţie rutieră, educaţie pentru sănătate, educaţie civică, educaţia şi pregătirea antiinfracţională a beneficiarilor primari, protecţie civilă, educaţie antiseismică, antidrog, împotriva traficului de persoane etc., în conformitate cu prevederile actelor normative şi ale strategiilor naţionale, precum şi în baza parteneriatelor stabilite de Ministerul Educaţiei sau unitate cu alte ministere, instituţii şi organizaţii.

(6) Profesorul desfăşoară activităţi educative extraşcolare, activităţi pe care le stabileşte după consultarea beneficiarilor secundari, în concordanţă cu specificul vârstei şi nevoilor identificate pentru colectivul respectiv de beneficiari primari. 

(7) Pentru a se asigura o comunicare constantă, promptă şi eficientă cu părinţii, profesorul realizează activităţi de suport educaţional şi consiliere pentru beneficiarii secundari.

(8) Activităţile de suport educaţional si consiliere pentru beneficiarii secundari ai grupei pe care o coordonează, sunt desfăşurate în afara orelor de curs. În această situaţie, profesorul stabileşte un interval orar pentru desfăşurarea activităţilor de suport educaţional si consiliere, într-un spaţiu prestabilit şi destinat acestei activităţi, cu aprobarea consiliului de coordonare. Intervalul orar este anunţat de către profesor, beneficiarilor secundari şi celorlalte cadre didactice. Planificarea orei destinate acestor activităţi se realizează cu avizul directorului unităţii, iar ora respectivă se consemnează în condica de prezenţă a cadrelor didactice.

Art. 26 Profesorul are următoarele atribuţii de baza:

1. organizează şi coordonează:

 1. activitatea colectivului de beneficiari primari;
 2. activitatea consiliului grupei;
 3. acţiuni de orientare şcolară pentru copiii grupei;
 4. activităţi educative şi de consiliere;
 5. activităţi extracurriculare, în unitate şi în afara acesteia.

2. monitorizează:

 • situaţia achizitiilor fundamentale;
 • frecvenţa la program a beneficiarilor primari;
 • participarea şi rezultatele beneficiarilor primari la concursurile şi competiţiile şcolare;
 • comportamentul beneficiarilor primari în timpul activităţilor şcolare şi extraşcolare;
 • participarea beneficiarilor primari la programe sau proiecte şi implicarea acestora în activităţi de voluntariat.

3. colaborează cu:

 1. profesorii grupei şi consilierul pentru programe si proiecte educative şcolare şi extraşcolare, pentru informarea privind activitatea beneficiarilor primari, pentru soluţionarea unor situaţii specifice activităţilor actului educational;
 2. cabinetul de asistenţă psihopedagogică (psihologul unitatii), în activităţi de consiliere şi orientare a beneficiarilor primari;
 3. conducerea unităţii, pentru organizarea unor activităţi ale colectivului beneficiarilor primari, pentru iniţierea unor proiecte educaţionale cu beneficiarii primari, pentru rezolvarea unor probleme administrative referitoare la întreţinerea şi dotarea sălii de grupa, inclusiv în scopul păstrării bazei materiale, pentru soluţionarea unor probleme sau situaţii deosebite, apărute în legătură cu colectivul de beneficiari primari;
 4. comitetul de părinţi al grupei şi cu părinţii/tutorii/reprezentanţii legali pentru toate aspectele care vizează activitatea beneficiarilor primari şi evenimentele importante la care aceştia participă şi cu alţi parteneri implicaţi în activitatea educativă şcolară şi extraşcolară;
 5. Compartimentul Secretariat, pentru întocmirea documentelor şcolare ale beneficiarilor primari ai grupei;
 6. persoana desemnată de conducerea unităţii pentru gestionarea bazei de date, în vederea completării şi actualizării datelor referitoare la beneficiarii primari ai grupei.

4. informează:

 1. beneficiarii primari şi părinţii/tutorii/reprezentanţii legali despre prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţiii şi ale regulamentului intern;
 2. beneficiarii primari şi părinţii/tutorii/reprezentanţii legali ai acestora cu privire la alte documente care reglementează activitatea şi parcursul şcolar al beneficiarilor primari;
 3. părinţii/tutorii/reprezentanţii legali despre situaţia şcolară, despre comportamentul beneficiarilor primari, despre frecvenţa acestora la program; informarea se realizează periodic, dar si în cadrul întâlnirilor cu părinţii, în ora destinată acestui scop, la sfârşitul fiecărui semestru al anului şcolar, precum şi în scris, ori de câte ori este nevoie; 

5. rezolvă oricare alte probleme care, potrivit actelor normative în vigoare, hotărârilor consiliului de administraţie, ale consiliului de coordonare sau deciziilor directorului, sunt stabilite în sarcina sa.

            Art. 27 Profesorul are şi alte atribuţii:

 1. răspunde de păstrarea bunurilor cu care este dotată sala de grupa, alături de beneficiarii primari, părinţii/tutorii/reprezentanţii legali şi de consiliul grupei;
 2. completează catalogul cu datele personale ale prescolarilor;
 3. motivează absenţele beneficiarilor primari, în conformitate cu procedurile stabilite de prezentul regulament;
 4. propune consiliului de coordonare acordarea de alocaţii şi burse pentru beneficiarii primari, în conformitate cu reglementările proprii ale unităţii;
 5. completează toate documentele specifice colectivului de beneficiari primari pe care-l coordonează; 
 6. monitorizează completarea portofoliului educaţional al beneficiarilor primari;
 7. întocmeşte calendarul activităţilor educative extraşcolare ale grupei;
 8. elaborează portofoliul profesorului.

Secţiunea 3

Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare

Art. 28(1)Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare este cadru didactic, numit de consiliul de coordonare, la propunerea consiliului profesoral.

(2) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare îşi desfăşoară activitatea pe baza prevederilor  programelor şi ale ghidului metodologic „Consiliere şi orientare”, ale strategiei Ministerului Educaţiei, privind educaţia formală şi nonformală şi a Strategiei Ministerului Educaţiei, privind reducerea fenomenului de violenţă în mediul şcolar, precum si potrivit reglementărilor proprii ale unitătii.

(3) Consiliul de coordonare, la propunerea directorului, stabileşte fişa postului coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare.

(4)Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare poate fi membru în consiliul de administraţie al unităţii. În cazul în care coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare nu este membru al consiliului de administraţie, acesta este invitat permanent la şedintele consiliului de adminstraţie.

Art. 29 Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare coordonează activitatea educativă din şcoală, iniţiază, organizează şi desfăşoară activităţi extraşcolare şi extracurriculare la nivelul unităţii, în colaborare cu coodonatorul comisiei metodice etc.

Art. 30Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare are următoarele atribuţii:

 1. coordonează, monitorizează şi evaluează activitatea educativă din unitate, sub îndrumarea consiliului de coordonare;
 2. avizează planificarea activităţilor din cadrul programului activităţilor educative ale grupei;
 3. elaborează proiectul programului/calendarului activităţilor educative şcolare şi extraşcolare proprii, în conformitate cu planul de dezvoltare instituţională, cu planul de dezvoltare locală, cu direcţiile stabilite de Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucuresti şi Ministerul Educaţiei şi îl înaintează spre aprobare consiliului de coordonare;
 4. identifică nevoile beneficiarilor primari privind tipurile de activităţi educative extraşcolare şi posibilităţile de realizare a acestora, prin consultarea lor şi a beneficiarilor secundari ai educaţiei;
 5. prezintă directorului unităţii rapoarte privind activitatea educativă scolara si extrascolara şi rezultatele acesteia;
 6. coordonează elaborarea şi implementarea de programe/proiecte de parteneriat educaţional; colaborează cu terţe persoane fizice sau juridice pentru implementarea diferitelor activităţi educative extraşcolare;
 7. diseminează informaţiile privind activităţile educative derulate de unitate;
 8. facilitează implicarea beneficiarilor secundari şi a partenerilor educaţionali în activităţile educative;
 9. elaborează tematici şi propune forme de desfăşurare a consultaţiilor cu beneficiarii secundari pe teme educative;
 10. propune/elaborează instrumente de evaluare a activităţii educative extrascolare desfăşurate la nivelul unităţii;
 11. îndrumă, controlează şi evaluează activitatea educativă desfăşurată după orele de program de baza;
 12. elaborează programe/proiecte de educaţie civică, promovarea sănătăţii, programe culturale, ecologice, sportive şi turistice; stabileşte legături formale cu instituţii naţionale şi locale de cultură, biserici, inspectoratele pentru sănătate publică, organele de poliţie, pompieri, agenţii pentru protecţia mediului, direcţiile judeţene pentru tineret şi sport, ONG-uri, cluburi ale copiilor şi cluburi sportive şcolare;
 13. propune consiliului de coordonare parteneriate educative extraşcolare cu palatele şi cluburile copiilor, tabere şcolare, baze turistice, sportive şi alte instituţii/unităţi acreditate pentru activităţi extraşcolare;
 14. organizează schimburile şcolare naţionale şi internaţionale cu beneficiarii primari, desfăşurate în cadrul programelor de parteneriat educaţional.

Art. 31 Portofoliul coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare conţine:

 1. oferta educaţională a activităţii educative extraşcolare din unitate;
  1. planul anual şi semestrial al activităţii educative extraşcolare;
  1. planificarea calendaristică a activităţilor educative extraşcolare, inclusiv în perioada vacanţelor şcolare;
  1. programe de parteneriat pentru realizarea de activităţi educative extraşcolare;
  1. programe educative de prevenţie şi intervenţie;
  1. modalităţi de monitorizare şi evaluare a activităţii educative extraşcolare a beneficiarilor primari;
  1. măsuri de optimizare a ofertei educative extraşcolare;
  1. rapoarte de activitate semestriale şi anuale;
  1. metodologii transmise de Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucuresti şi Ministerul Educaţiei, privind activitatea educativă extraşcolară.

Art. 32 (1) Consiliul de coordonare ia măsuri ca, în orarul unităţii să fie prevăzută o zi metodică, în care coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare desfăşoară diferite activităţi de formare, activităţi metodice, activităţi educative şcolare şi extraşcolare.

(2)  Activitatea desfăşurată de coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare se regăseşte în raportul anual de activitate, prezentat în consiliul de administraţie. Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară este parte a planului de dezvoltare a şcolii.

Secţiunea 4

Compartimentul Secretariat

Art. 33 (1) Compartimentul Secretariat cuprinde posturile de secretar şef şi/sau secretar.

(2) Compartimentul Secretariat este subordonat consiliului de administratie.

(3) Personalul din cadrul acestui compartiment exercită următoarele atribuţii şi are următoarele responsabilităţi:

 1. întocmirea, actualizarea şi gestionarea bazelor de date de la nivelul unităţii;
 2. ţinerea evidenţei beneficiarilor primari, pe care o actualizează permanent şi rezolvarea problemelor privind mişcarea beneficiarilor primari, pe baza hotărârilor consiliului de coordonare;
 3. completarea, verificarea şi păstrarea în condiţii de securitate a documentelor, arhivarea documentelor create şi intrate în unitate, referitoare la situaţia şcolară a beneficiarilor primari şi a statelor de funcţii;
 4. rezolvarea problemelor tehnice specifice pregătirii şi desfăşurării activitatii de ocupare a posturilor vacante;
 5. întocmirea şi transmiterea situaţiilor statistice şi a celorlalte categorii de documente solicitate de către autorităţi şi instituţii competente;
 6. păstrarea şi aplicarea sigiliului unităţii, în urma împuternicirii, în acest sens, prin decizie emisă de consiliul de coordonare, pe documentele avizate şi semnate de persoanele în drept. Procurarea, deţinerea şi folosirea sigiliilor se realizează în conformitate cu reglementările stabilite prin ordinul ministrului educaţiei si reglementările proprii;
 7. întocmirea, la solicitarea directorului, a statelor de funcţii pentru toţi angajaţii unităţii;
 8. înregistrarea şi verificarea dosarelor pentru acordarea burselor sau a altor drepturi patrimoniale care se acordă beneficiarilor primari potrivit reglementărilor proprii;
 9. gestionarea, monitorizarea şi soluţionarea (în limitele competenţei) a corespondenţei unităţii;
 10. procurarea, completarea, eliberarea şi evidenţa actelor de studii se realizează în conformitate cu prevederile „Regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii şi al documentelor de evidenţă şcolară în învăţământul preuniversitar”, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei;
 11. selecţionarea, evidenţa şi depunerea documentelor şcolare la Arhivele Naţionale, după expirarea termenelor de păstrare, stabilite prin „Indicatorul termenelor de păstrare”, aprobat prin ordin al ministruluieducaţiei; 
 12. întocmirea, actualizarea şi gestionarea procedurilor activităţilor desfăşurate la nivelul compartimentului, în conformitate cu prevederile legale;
 13. rezolvarea oricăror alte probleme care, potrivit actelor normative în vigoare, hotărârilor consiliului de administraţie, ale consiliului de coordonare sau deciziilor directorului, sunt stabilite în sarcina saşi care sunt prevăzute în fişele postului.

(3)Compartimentul funcţionează pentru beneficiarii primari, secundari şi personalul unităţii sau pentru alte persoane interesate, potrivit unui program de lucru aprobat de consiliul de coordonare.

(4)Compartimentul asigură permanenţa pe întreaga perioadă de desfăşurare a activităţii unităţii.

(5)În situaţii speciale, atribuţiile compartimentului se realizeaza, prin delegare de sarcini, şi de către cadre didactice sau personal didactic auxiliar, din cadrul unităţii.

Secţiunea 5

Compartimentul Resurse Umane

Art. 34 (1) Compartimentul Resurse Umane cuprinde, după caz, posturile de inspector resurse umane şi altele asimilate şi este subordonat consiliului de administratie.

(2) Compartimentul Resurse Umane asigură întocmirea actelor şi a formalităţilor necesare angajării personalului (contracte individuale de muncă, acte adiţionale, alte acte necesare prestarii  activităţii), în conformitate cu prevederile legale în materie. În egală măsură participă la selecţia personalului în vederea angajării, întocmeşte planurile de formare şi perfecţionare profesională a salariaţilor, propune măsuri de stimulare şi motivare a personalului angajat.

(3)Personalul din cadrul acestui compartiment exercită următoarele atribuţii şi are următoarele responsabilităţi principale: 

 1. întocmirea, actualizarea şi gestionarea dosarelor de personal ale angajaţilor unităţii;
 2. evaluarea nevoii de personal, organizarea recrutării, selecţiei, testării candidaţilor pentru ocuparea posturilor vacante;
 3. îmbunătaţirea comunicării şi informării în cadrul unităţii, conceperea şi implementarea programelor de motivare;
 4. colectarea, centralizarea, actualizarea şi transmiterea informaţiilor specifice domeniului resurse umane;
 5. evidenţa prezenţei la serviciu, a concediilor de odihnă, concediilor medicale, concediilor fără plată;
 6. verificarea pontajelor pentru plata salariului şi introducerea orelor lucrate, a concediilor de odihnă, a concediilor medicale în programul de salarizare;
 7. întocmirea: registrului general de evidenţă electronică a salariaţilor, statelor de salarii, listelor de carduri, fişelor fiscale;
 8. asigură relaţia cu autorităţile abilitate în vederea vizării şi depunerii tuturor documentelor privind relaţiile de muncă (contracte individuale de muncă, acte adiţionale, decizii, adrese etc) şi salarii (state, declaraţii CAS, CASS, somaj, declaraţii etc.), cu respectarea termenelor limită şi în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
 9. efectuarea de reţineri din salariu: garanţii, penalizări, datorii etc.;
 10. rezolvarea oricăror alte probleme care, potrivit actelor normative în vigoare, hotărârilor consiliului de administraţie, ale consiliului de coordonare sau deciziilor directorului, sunt stabilite în sarcina sa şi care sunt prevăzute în fişa postului.

(4) Pana la functionarea efectiva a compartimentului, atributiile acestuia sunt preluate de Compartimentul Financiar-Contabil sau Secretariat, conform hotararii consiliului de coordonare.

Secţiunea 6

           Compartimentul Financiar – Contabil

Art. 35 (1) Compartimentul Financiar – Contabil este structura organizatorică din cadrul unităţii, subordonată consiliului de coordonare, în care sunt realizate: fundamentarea şi execuţia bugetului, ţinerea evidenţei contabile, întocmirea/transmiterea situaţiilor financiare asupra patrimoniului unităţii,precum şi celelalte activităţi prevăzute de legislaţia în vigoare cu privire la finanţarea şi contabilitatea persoanelor juridice.

(2) Din Compartimentul Financiar-Contabil fac parte administratorul financiar şi ceilalţi angajaţi asimilaţi funcţiei prevăzute de legislaţia în vigoare cu denumirea generică de „contabil”.

(3) Personalul din cadrul Compartimentului Financiar-Contabil exercită următoarele atribuţii şi are următoarele responsabilităţi principale:  

 1. desfăşurarea activităţii financiar-contabile a unităţii, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
 2. gestionarea, din punct de vedere financiar, a întregului patrimoniu al unităţii, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, cu regulamentul intern şi cu hotărârile consiliului de coordonare;
 3. întocmirea proiectului de buget şi a raportului de execuţie bugetară, conform  legislaţiei în vigoare;
 4. informarea periodică a consiliului de administraţie şi a consiliului de coordonare cu privire la execuţia bugetară;
 5. organizarea  contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor;
 6. consemnarea în documente justificative a oricărei operaţii care afectează patrimoniul unităţii şi înregistrarea în evidenţa contabilă a documentelor justificative, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 7. efectuarea valorificarii inventarierii generale a bazei materiale, în situaţiile prevăzute de lege şi ori de câte ori consiliul de coordonare consideră necesar;
 8. întocmirea lucrărilor de închidere a exerciţiului financiar-contabil;
 9. asigurarea şi îndeplinirea obligaţiilor patrimoniale ale unităţii faţă de bugetul de stat, de bugetul local şi faţă de terţi;
 10. implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informatic;
 11. asigurarea şi gestionarea documentelor şi a instrumentelor financiare cu regim special;
 12. întocmirea, cu respectarea normelor legale în vigoare, a documentelor privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare, realizând operaţiunile prevăzute de normele legale în materie;
 13. rezolvarea oricăror alte probleme care, potrivit actelor normative în vigoare, hotărârilor consiliului de coordonare sau deciziilor directorului, sunt stabilite în sarcina saşi care sunt prevăzute în fişa postului.

Art. 36 Atributiile administratorului financiar se stabilesc prin fisa postului, elaborata prin hotarare a consiliului de coordonare.

Art. 37 Pana la organizarea si functionarea efectiva a Compartimentelor Secretariat si Resurse Umane, atributiile acestora sunt preluate de Compartimentul Financiar Contabil sau de alte persoane juridice, pe baza de contract.

Secţiunea 7

Compartimentul Marketing şi P.R.

Art. 38 (1) Compartimentul Marketing şi P.R. reprezintă structura organizatorică din cadrul unităţii în care este realizată activitatea care, prin acţiuni specifice, urmăreşte creşterea numărului de beneficiari primari înscrişi.

(2) Compartimentul Marketing şi P.R. se subordonează consiliului de coordonare.

(3) Personalul din cadrul Compartimentului Marketing şi P.R. exercită următoarele atribuţii şi are următoarele responsabilităţi principale:  

 1. dezvoltarea strategiei de marketing şi comunicare;
 2. selectarea şi dezvoltarea relaţiilor cu furnizorii departamentului de marketing;
 3. monitorizarea concurenţei şi stabilirea acţiunilor de răspuns;
 4. acţiuni specifice de marketing pentru creşterea numărului de beneficiari primari;
 5. evaluarea şi monitorizarea impactului acţiunilor de marketing implementate;
 6. elaborarea proiectului bugetului anual de marketing;
 7. realizarea de rapoarte specifice adresate conducerii unitatii;
 8. implementarea standardelor de imagine ale unitatii, a identităţii vizuale şi verbale a acesteia;
 9. demararea de campanii specifice de comunicare: acţiuni de publicitate, relaţii publice, evenimente speciale;
 10. participarea la târguri şi expozitii de profil;
 11. propunerea de parteneriate strategice cu diverse instituţii şi companii;
 12. rezolvarea oricăror alte probleme care, potrivit actelor normative în vigoare sau hotărârilor consiliului de coordonare sunt stabilite în sarcina saşi care sunt prevăzute în fişa postului.

Art. 39 Pana la organizarea si functionarea efectiva a compartimentului atributiile acestuia sunt preluate de o persoana desemnata prin hotarare a consiliului de coordonare.

                                                Secţiunea 8

Compartimentul Administrativ

Art. 40(1) Compartimentul Administrativ este alcătuit din administratorul de patrimoniu si personalul nedidactic al unităţii (de întreţinere şi curăţenie, paznici, portari, magazineri, gestionari, personal de cantină şi de aprovizionare, şoferi).

(2) Compartimentul Administrativ se subordonează consiliului de administratie.

(3) Personalul din cadrul Compartimentului Administrativ exercită următoarele atribuţii şi are următoarele responsabilităţi principale: 

a)         gestiunea bazei materiale a unităţii;

b)         realizarea reparaţiilor şi a lucrărilor de întreţinere, igienizare, curăţenie şi gospădărire a unităţii;

c)         asigurarea întreţinerii terenurilor, clădirilor, parcului auto şi a tuturor componentelor bazei didactico- materiale;

d)         recepţionarea  bunurilor, serviciilor şi a lucrărilor, printr-o comisie constituită la nivelul unităţii;

e)         înregistrarea, pe baza aprobării factorilor competenţi, a modificărilor produse cu privire la existenţa, utilizarea şi mişcarea bunurilor din inventar şi prezentarea actelor corespunzătoare compartimentului financiar-contabil, pentru a fi operate în evidenţele şi situaţiile contabile;

f)          ţinerea evidenţei consumului de materiale aprobat de conducere, cu justificările corespunzătoare;

g)         punerea în aplicare a măsurilor stabilite de către conducerea unităţii si de organele cu competente in materia securităţii şi sănătăţii în muncă, a situaţiilor de urgenţă şi a normelor P.S.I.;

h)        rezolvarea oricăror altor probleme care, potrivit actelor normative în vigoare, hotărârilor consiliului de administraţie, ale consiliului de coordonare sau deciziilor directorului, sunt stabilite în sarcina sa şi care sunt prevăzute în fişa postului.

Secţiunea 9

Cabinetul Medical

Art. 41(1) Cabinetul Medical are în componenţa sa medic şi asistent medical, fiind subordonat directorului.

 (2) Cabinetul medical asigură efectuarea controlului medical obligatoriu al personalului angajat în cooperare cu instituţii medicale de medicina muncii şi acordă asistenţă medicală generală beneficiarilor primari ai unităţii.

 (3) Atributiile detaliate ale Cabinetului Medical sunt prevazute in procedura specifica, anexa si parte integranta a prezentului regulament.

Secţiunea 10

Compartimentul IT

Art. 42(1) Activitatea compartimentului presupune asigurarea suportului tehnic pentru infrastructura sistemului de securitate şi a reţelei interne de comunicare online.

(2) Compartimentul IT se subordonează consiliului de administratie.

(3) Personalul din cadrul compartimentului IT exercită următoarele atribuţii şi are următoarele responsabilităţi principale:

a)         administrarea/mentenanţa bazei de date, inclusiv programare;

b)         administrarea reţelei de calculatoare,  a serverelor, asigurarea politicilor de securitate a reţelei şi software-ului;

c)         mentenanţa reţelei de telefonie internă;

d)         analiza, proiectarea, programarea, testarea, implementarea, întreţinerea software-ului precum şi depanarea problemelor utilizând diferite limbaje de programare, pe tot ciclul de viaţă a acestora;

e)         analiza aplicaţiilor software, analiza codului sursă, analiza cerinţelor, revizuirea software-ului, analiza riscurilor, analiza robusteţei şi fiabilităţii software-ului;

f)          restaurarea şi recuperare bazelor de date corupte;

g)         monitorizarea performanţei sistemelor şi implementarea de soluţii de îmbunătăţire;

h)        administrarea conturilor utilizator, drepturilor de acces, e-mail, anti-virus, anti-spam;

i)          gestionarea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar specifice domeniului IT, recepţia echipamentelor IT, materialelor consumabile şi pieselor de schimb, depozitarea şi distribuirea acestora;

j)          exploatarea şi întreţinerea hardware şi software de bază pentru diferite sisteme de calcul, instruirea şi coordonarea personalului utilizator de tehnică de calcul;

k)         realizarea de interconectări între diferite sisteme de calcul, transferuri de date şi aplicaţii, modificarea configuraţiilor sistemelor de calcul în conformitate cu cerinţele aplicaţiilor;

l)          rezolvarea oricăror altor probleme care, potrivit actelor normative în vigoare, hotărârilor consiliului de administraţie, ale consiliului de coordonare sau deciziilor directorului, sunt stabilite în sarcina sa şi care sunt prevăzute în fişa postului.

Art. 43 Pana la organizarea si functionarea efectiva a compartimentului atributiile acestuia sunt preluate de o persoana desemnata prin hotarare a consiliului de coordonare.

Secţiunea 11

Biblioteca şcolară şi Centrul de documentare şi informare

Art. 44(1) În unitate se organizează şi funcţionează Biblioteca şcolară sau Centrul de documentare şi informare, pe baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a centrelor de documentare şi informare, elaborat de Ministerul Educaţiei, precum şi potrivit reglementărilor proprii.

(2) Biblioteca şcolară se înfiinţează prin hotărârea consiliului de coordonare, ca urmare a propunerii consiliului de administraţie şi nu poate fi desfiinţată, ci numai reorganizată şi integrată în Centrul de documentare şi informare.

(3) Centrul de documentare şi informare se poate înfiinţa şi funcţiona în unitate.

(4) Centrul de documentare şi informare se înfiinţează prin hotărârea consiliului de coordonare şi în colaborare cu Casa Corpului Didactic, pe baza criteriilor stabilite de Ministerul Educaţiei, la propunerea consiliului de administratie.

(5) În Centrul de documentare şi informare pot activa, în condiţiile legii, atât profesorul documentarist, cât şi bibliotecarul şcolar.

(6) În conformitate cu prevederile legale, în unitate se asigură accesul gratuit al salariatilor la Biblioteca Şcolară Virtuală şi la Platforma şcolară de e-learning înfiinţată de unitate sau de Ministerul Educatiei; la nivelul unităţii se asigura protejarea resurselor digitale menţionate potrivit  prevederilor Legii nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare.

(7) Platforma şcolară de e-learning este utilizată de unitate si pentru a acorda asistenţă beneficiarilor primari în timpul sau în afara programului şcolar ori pentru cei care nu pot frecventa temporar programul din motive de sănătate.

Capitolul 3

Regulamentul intern

Art. 45(1) Regulamentul intern al unităţii este elaborat în temeiul Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, modificata si completata, al prezentului regulament de organizare şi funcţionare al unităţii şi al normelor care reglementează drepturile şi obligaţiile personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar.

(2) Regulamentul intern al unităţii conţine, pe lângă reglementările din Legea nr. 53/2003, reglementări specifice (de exemplu: prevederi referitoare la condiţiile de acces în unitate pentru beneficiarii primari si secundari, salariati şi vizitatori şi alte prevederi suplimentare care nu sunt precizate în prezentul regulament).

(3) Regulamentul intern, precum şi modificările ulterioare ale acestuia, se aprobă prin hotărâre de către consiliul de coordonare.

(4) După aprobare, regulamentul intern se înregistrează la Secretariatul unităţii. Pentru aducerea la cunoştinţa personalului unităţii, a beneficiarilor primari si secundari, regulamentul intern se afişează la avizier si pe site-ul unitatii. Profesorii vor prezenta beneficiarilor primari si secundari, în şedinţe, regulamentul intern al unităţii. Personalul unităţii si beneficiarii secundari îşi vor asuma prin semnătură faptul că au fost informaţi referitor la prevederile regulamentului intern.

(5) Respectarea regulamentului intern este obligatorie pentru întregul personal, pentru toţi beneficiarii primari si secundari, precum şi pentru alte categorii de persoane care, direct sau indirect, intră sub incidenţa normelor pe care acesta le conţine. Nerespectarea regulamentului intern constituie abatere şi se sancţionează conform prevederilor legale.

(6) Regulamentul intern poate fi revizuit anual, în termen de cel mult 30 de zile de la începutul fiecărui an şcolar sau ori de câte ori este necesar. Propunerile pentru revizuirea regulamentului intern vor fi depuse, în scris, cu număr de înregistrare, de către organismele care au avizat/aprobat regulamentul în vigoare, la secretariatul unităţii şi vor fi supuse procedurilor de avizare şi aprobare prevăzute în acesta.

Titlul III

Managementul unităţii de învăţământ

Capitolul 1

Conducerea unităţii de învăţământ

Secţiunea 1

                                      Dispoziţii generale

Art. 46 Managementul unităţii este asigurat în conformitate cu prevederile legale, precum şi cu prevederile prezentului regulament şi ale regulamentului intern.

Art. 47(1) Unitatea este condusă de consiliul de coordonare, consiliul de administraţie si de director.

 (2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, conducerea unităţii acţionează în comun cu toate organismele interesate: consiliul profesoral, consiliul reprezentativ al părinţilor/ asociaţia părinţilor etc.

Art. 48 Reprezentarea intereselor unităţii în raporturile cu alte persoane juridice de drept public sau privat ori persoane fizice, inclusiv cu autorităţile statului, se realizează de către preşedintele consiliului de coordonare sau de o altă persoană în limita competenţelor acordate de consiliul de coordonare în acest sens.

Secţiunea 2

Consiliul de Coordonare

Art. 49 Consiliul de coordonare este organul colectiv de conducere cu rol decizional la nivelul unităţii.

Art. 50 Consiliul de coordonare se constituie prin hotărârea Consiliului Director al asociatiei, în calitate de fondator al unităţii de învăţământ, în conformitate cu prevederile art. 60 (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, modificată şi completată.

Art. 51 Atribuţiile consiliului de coordonare sunt:

1.         Stabileşte strategia generală şi programele unităţii, precum şi măsuri de optimizare a actului educational;

2.         Adoptă măsuri de reorganizare şi restructurare a activităţii unităţii în vederea eficientizării acesteia;

3.         Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilantul contabil al unităţii;

4.         Aprobă organigrama şi strategia de personal ale unităţii; aprobă planurile de vacantare a posturilor şi de încadrare cu personal;

5.         Aprobă, cu avizul conform al consiliului de administraţie, statele de funcţii pentru personalul angajat al unităţii;

6.         Adoptă hotărâri în privinţa organizării şi funcţionării compartimentelor funcţionale ale unităţii şi în privinţa organizării personalului didactic auxiliar şi nedidactic în compartimente;

7.         Aprobă încheierea, modificarea, suspendarea si încetarea contractului individual de muncă al personalului unitătii;

8.         Adoptă hotărâri pentru înfiinţarea bibliotecii şcolare şi a centrului de documentare şi informare, la propunerea consiliului de administraţie;

9.         Numeşte consilierul educativ, numit şi coordonator pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare, îi stabileşte fişa postului şi îndrumă activitatea acestuia;

10.       Alege şi revocă cenzorul sau, după caz, membrii comisiei de cenzori ai unităţii;

11.       Aprobă participarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular ca membru în cadrul unor parteneriate cu asociaţii, fundaţii, instituţii de educaţie şi cultură, organisme economice şi organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale sau alte tipuri de organizaţii, în interesul beneficiarilor primari ai educaţiei din unitate;

12.       Aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare, regulamentul intern şi codul de etică profesională, precum şi modificările ulterioare ale acestora;

13.       Aprobă, cu avizul consiliului de administraţie, planul de şcolarizare al unităţii;

14.       Aprobă organizarea activităţilor cu prescolarii înainte sau după orele de program obligatoriu;

15.       Aprobă constituirea formaţiunilor de studiu;

16.       Aprobă, în situaţii speciale şi pe o perioadă determinată, durata programului, la propunerea directorului unităţii;

17.       Aprobă programul/calendarul activităţilor educative şcolare şi extraşcolare, în conformitate cu proiectul de dezvoltare instituţională, cu planul de dezvoltare locală, cu direcţiile stabilite de Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti şi Ministerul Educaţiei;

18.       Avizează conform listele nominale cu beneficiarii primari participanţi la activităţi extraşcolare organizate de cadrele didactice din unitate, excursii, tabere, expoziţii, simpozioane, seminarii, schimburi de experienţă, competiţii etc., organizate în ţară şi străinătate, în timpul anului şcolar;

19.       Aprobă intervalul orar pentru desfăşurarea activităţilor de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională, într-un spaţiu prestabilit şi destinat acestei activităţi;

20.       Aprobă acordarea de burse pentru beneficiarii primari, în conformitate cu reglementările proprii ale unităţii;

21.       Aprobă componenţa comisiilor de concurs şi validează rezultatele concursului de ocupare a posturilor;

22.       Aprobă oferta de curriculum la decizia şcolii;

23.       Validează raportul anual asupra activităţii desfăşurate în unitate,

24.       Validează raportul de autoevaluare internă a calităţii întocmit de către comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii;

25.       Aproba programul managerial pentru o perioadă de un an si planul operaţional;

26.       Aprobă modificările care se operează în listele ce cuprind bunurile aflate în proprietatea unităţii;

27.       Gestionează bunurile aflate în proprietatea unităţii, exercitând, în numele persoanei juridice, cele trei atribute ale dreptului de proprietate, respectiv: dreptul de a folosi bunul (usus), dreptul de a culege fructele produse de bun (fructus) şi dreptul de dispoziţie cu privire la bunul respectiv (abusus);

28.       Stabileşte, prin hotărâre anuală, nivelul taxelor de şcolarizare;

29.       Stabileşte, prin hotărâre anuală, cuantumul şi numărul burselor care se acordă, precum şi criteriile specifice de acordare a acestora;

30.       Stabileşte condiţiile de acordare a premiilor, burselor, locurilor în tabere şi a altor asemenea stimulente beneficiarilor primari cu performanţe, precum şi celor cu rezultate remarcabile în educaţia lor sau în activităţi culturale şi sportive;

31.       Adoptă hotărâri privind recompensele financiare care se acordă pentru performanţele beneficiarilor primari;

32.       Adoptă hotărâri privind condiţiile de acordare şi a altor premii şi diplome în afara situaţiilor reglementate expres prin prezentul regulament;

33.       Stabileşte, prin hotărâre, ca sancţiune, retragerea temporară sau definitivă a bursei;

34.       Soluţionează contestaţiile la sancţiunile ce pot fi aplicate beneficiarilor primari potrivit prevederilor prezentului regulament;

35.       Aprobă planul activităţilor educative extraşcolare;

36.       Aprobă raportul anual privind activitatea educativă extraşcolară derulată la nivelul unităţii;

37.       Acordă calificativul anual personalului în baza rezultatelor evaluării activităţii acestora;

38.       Acordă calificativul directorului pe baza raportului de autoevaluare;

39.       Aprobă proiectul strategiei şi proiectul regulamentului comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii;

40.       Hotărăşte în privinţa cheltuirii fondurilor atrase de către Consiliul Reprezentativ al Părinţilor.

41.       Alte atribuţii stabilite prin hotărâre a consiliului director al asociatiei.

Art. 52 Consiliul de coordonare este constituit din 3 membri, respectiv:

a)         Preşedinte;

b)         Vicepreşedinte.

c)         Secretar.

Art. 53

(1) Atribuţiile pentru fiecare persoană care face parte din consiliul de coordonare se stabilesc prin hotărâre a consiliului de coordonare al unităţii.

(2) Consiliul de coordonare este numit pentru o perioadă de 4  ani, componenţa nominală a sa putând fi modificată oricând, prin hotărâre a consiliului director al asociatiei.

Art. 54

(1) Consiliul de coordonare se întrunește o dată pe an, în ședință ordinară, la cel mult o lună de la încheierea bilanțului contabil pe anul precedent și, ori de câte ori este nevoie, în ședință extraordinară. Oricare dintre membri sau consiliul director al asociatiei vor putea cere convocarea consiliului de coordonare, arătând scopul acestei convocări. Convocarea consiliului de coordonare se va face telefonic, prin e-mail sau prin scrisoare simplă, cu cel puțin 3 zile inainte de data fixată pentru sedinta sau, în situații urgente, cu cel puţin 24 ore înainte.

(2) Ordinea de zi şi documentele care se supun dezbaterii se comunică membrilor consiliului, de regula, cu cel putin 48 de ore înainte de şedinţă, prin grija secretarului consiliului de coordonare.

(3) Consiliul de coordonare este valabil întrunit în prezenţa tuturor membrilor, iar hotărârile se iau prin consens.

(4) Dezbaterile din cadrul şedinţelor consilliului de coordonare se consemnează, de către secretarul acestuia, în “Registrul de procese-verbale al consiliului de coordonare”, document oficial al unităţii, care se numerotează pe fiecare pagină şi se semnează la sfârşit de preşedintele consiliului de coordonare.

(5) Toate documentele care fac obiectul dezbaterilor consiliului de coordonare se îndosariază şi devin anexe la procesele – verbale ale fiecărei şedinţe.

(6) Hotărârile consiliului de coordonare se redactează de către secretarul acestuia, se semnează de preşedintele consiliului de coordonare şi se comunică persoanelor/compartimentelor funcţionale care au obligatia de a le duce la îndeplinire.

(7) Hotărârile consiliului de coordonare se numerotează, în ordine numerică şi temporală, conform “Registrului de înregistrare a hotărârilor consiliului de coordonare”.

(8) “Registrul de procese-verbale al consiliului de coordonare”, dosarul cu anexele la procesele – verbale, “Registrul de înregistrare a hotărârilor consiliului de coordonare” şi dosarul cu hotărârile consiliului de coordonare se păstrează într-un fişet securizat, ale căror chei sunt exclusiv în posesia preşedintelui.

                                                Sectiunea 3

                                              Consiliul de Administraţie

Art. 55 Consiliul de administraţie al unităţii se constituie şi funcţionează potrivit art. 96 (2) lit. a) si (5) din Legea educaţiei naţionale, în conformitate cu principiul instituit prin prevederile art. 60 (3) din aceeaşi lege, precum şi cu prevederile prezentului regulament şi ale regulamentului intern.

Art. 56 Consiliul de administraţie al unităţii este constituit din 7 membri, după cum urmează: membrii consiliului de coordonare, directorul unităţii, coordonatorul pentru proiecte si programe, 2 cadre didactice alese de consiliul profesoral.

Art. 57 În îndeplinirea atributului principal de organ de conducere în domeniul executiv-administrativ, consiliul de administraţie al unităţii are următoarele atribuţii:

 1. Emite hotărâri în materia înscrierii şi ţinerii evidenţei beneficiarilor primari, actualizării permanente a bazei de date şi rezolvarea problemelor privind mişcarea acestora;
 2. Emite avizul conform privind aprobarea de către consiliul de coordonare a statelor de funcţii pentru toţi angajaţii unităţii;
 3. Propune consiliului de coordonare înfiinţarea Bibliotecii şcolare şi a Centrului de documentare şi informare;
 4. Propune consiliului de coordonare efectuarea inventarierii generale a patrimoniului, ori de câte ori considera necesar;
 5. Avizează proiectul planului de dezvoltare instituţională al unităţii şi proiectul planului de şcolarizare;
 6. Avizeaza conform programul managerial pentru o perioadă de un an si planul operaţional;
 7. Iniţiază procedura legală în cazul cadrelor didactice cu performanţe slabe sau pentru încălcări ale eticii profesionale, la propunerea consiliului profesoral;
 8. Elaborează propriile documente de lucru, respectiv:
 9. tematica şi graficul şedinţelor consiliului de administraţie;
 10. convocatoarele consiliului de administraţie;
 11. registrul de procese-verbale al consiliului de administraţie;
 12. documentele privind evaluarea personalului;
 13. dosarul privind răspunderea disciplinară şi materială a personalului;
 14. dosarul hotărârilor adoptate, semnate de preşedintele de şedinţă şi înregistrate la secretariat;
 1. Împreună cu consiliul profesoral, comisiile şi compartimentele funcţionale ale unităţii, este direct responsabil de calitatea actului educaţional;
 2. Urmăreşte modul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în contractul educational, analizează situaţiile în care se constată încălcarea acestuia de către personalul unităţii de învăţământ;
 3. Aprobă componenţa comisiei de cercetare disciplinară pentru personalul didactic al unităţii de învăţământ, în baza sesizărilor privind presupusele abateri disciplinare ale acestuia şi hotărăşte în privinţa stabilirii sancţiunii, conform legii şi prevederilor cuprinse în regulamentul intern;
 4. Îndeplineşte şi alte atribuţii, în conformitate cu hotărârile consiliului de coordonare.

Art. 58 Preşedintele consiliului de coordonare este de drept şi preşedintele consiliului de administraţie, avand si dreptul de convocare in sedinta a consiliului de administratie, ori de cate ori considera ca este necesar.

Art. 59(1) Consiliul de administraţie este valabil întrunit în prezenţa a cel putin 2/3 dintre membri săi (minim 5).

(2) Ordinea de zi şi documentele care se supun dezbaterii se comunică membrilor consiliului cu cel putin 48 de ore înainte de şedinţă, prin grija secretarului consiliului de administraţie.

(3) Secretarul consiliului de administraţie este numit de preşedintele consiliului de administraţie.

(4) Hotărârile consiliului de administraţie se iau prin votul a cel putin 2/3 din totalul membrilor săi.

Art. 60 (1) Dezbaterile din cadrul şedinţelor consilliului de administraţie se consemnează, de către secretarul acestuia, în “Registrul de procese-verbale al consiliului de administraţie”, document oficial al unităţii, care se numerotează pe fiecare pagină şi se semnează la sfârşit de preşedintele consiliului de administraţie.

(2) Toate documentele care fac obiectul dezbaterilor consiliului de administraţie se îndosariază şi devin anexe la procesele–verbale ale fiecărei şedinţe.

(3) Hotărârile consiliului de administraţie se redactează de către secretar, se semnează de preşedinte sau de către un alt membru împuternicit în acest sens şi se comunică persoanelor/compartimentelor funcţionale care au obligaţia de a le duce la îndeplinire.

(4) Hotărârile consiliului de administraţie se numerotează, în ordine numerică şi temporală, conform “Registrului de înregistrare a hotărârilor consiliului de administratie”.

(5) Registrul de procese-verbale al consiliului de administraţie”, Dosarul cu anexele la procesele–verbale, “Registrul de înregistrare a hotărârilor consiliului de administraţie” şi Dosarul cu hotărârile consiliului de administraţie se păstrează într-un fişet securizat, ale căror chei sunt exclusiv în posesia preşedintelui şi a secretarului acestuia.

Art. 61 Consiliul de administraţie se constituie pentru o perioadă de 4 ani, potrivit prevederilor prezentului regulament, prin hotătâre a consiliului de coordonare.

Secţiunea 4

Directorul

Art. 62 Directorul unităţii, în îndeplinirea atribuţiilor generale de coordonare, îndrumare şi control a activităţii din unitate, precum şi în îndeplinirea hotărârilor consiliului de coordonare şi ale consiliului de administraţie, are următoarele atribuţii:

 1. Coordonează elaborarea proiectului planului de şcolarizare al unităţii după consultarea consiliului de administraţie;
 2. Propune consiliului de coordonare constituirea formaţiunilor de studiu, cu respectarea prevederilor legale;
 3. Propune consiliului de coordonare, în situaţii speciale şi pe o perioadă determinată, modificarea duratei programului;
 4. Propune consiliului de coordonare, la începutul fiecărui an şcolar, organigrama unităţii de învăţământ;
 5. Întocmeşte planurile de vacantare a posturilor şi de încadrare cu personal si le supune aprobării consiliului de coordonare;
 6. Este preşedintele consiliului profesoral;
 7. Numeşte, prin decizie, secretarul consiliului profesoral;
 8. Propune consiliului de coordonare, în vederea aprobării, fişa postului consilierului pentru programe si proiecte scolare si extrascolare;
 9. Aprobă listele nominale cu beneficiarii primari participanţi la activităţile extraşcolare organizate de cadrele didactice din unitate, excursii, tabere, expoziţii, simpozioane, seminarii, schimburi de experienţă, competiţii etc., organizate în ţară şi străinătate, în timpul anului şcolar;
 10. Avizează, semestrial şi anual, planificarea activităţilor, conform proiectului de dezvoltare instituţională;
 11. Aprobă tematica şedinţelor comisiei metodice, elaborată la nivelul comisiei, sub îndrumarea responsabilului comisiei metodice;
 12. Întocmeşte raportul anual asupra activităţii desfăşurate şi îl înaintează spre validare consiliului de coordonare;
 13. Răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea documentelor scolare;
 14. Răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară;
 15. Elaborează alte documente, în afara celor prevăzute expres în prezentul regulament, în scopul optimizării managementului unităţii;
 16. Întocmeşte raportul anual asupra activităţii desfăşurate, în general ca analiză SWOT sau în conformitate cu alte tipuri de analize şi îl prezintă, spre validare, consiliului de coordonare;
 17. Coordonează echipa care elaborează proiectul de dezvoltare instituţională;
 18. Elaborează programul managerial pentru o perioadă de un an si planul operaţional pe care le înaintează, spre avizare consiliului de administratie şi spre aprobare, consiliului de coordonare;
 19. Emite note de serviciu pentru îndeplinirea unor sarcini, în afara celor prevăzute în fişa postului şi a anexelor acesteia, insa cu mentinerea specificului postului; 
 20. Propune sancţionarea personalului didactic si nedidactic, conform legii şi prevederilor cuprinse în regulamentul intern;
 21. Poate propune consiliului de coordonare, la sfârşitul anului şcolar, acordarea premiilor pentru beneficiarii primari ai educaţiei pentru activitatea deosebită desfăşurată;
 22. Aplică beneficiarilor primari ai educaţiei sancţiuni în conformitate cu prevederile prezentului regulament;
 23. Avizează cererile părinţilor în vederea motivării absenţelor, conform prevederilor prezentului regulament;
 24. Aprobă instrumentele stabilite de comisia metodica, altele decât cele prevăzute expres de prezentul regulament;
 25. Solicită preşedintelui consiliului reprezentativ al părinţilor întrunirea în şedinţă a C.R.P.-ului;
 26. Coordonează şi îndrumă activitatea compartimentelor functionale care ii sunt subordonate, în conformitate cu organigrama unităţii şi cu hotărârile consiliului de coordonare al unitatii.

Art. 63 (1) Directorul unităţii este numit prin hotărâre a comitetului director al asociatiei.

(2) Directorul reprezintă interesele unităţii în raporturile cu alte persoane juridice de drept public sau privat ori persoane fizice, inclusiv cu autorităţile statului, în limita competenţelor acordate de consiliul de coordonare.

Capitolul 2

Organisme funcţionale şi responsabilităţi la nivelul unităţii

Secţiunea 1

                                                Consiliul Profesoral

Art. 64 (1) Totalitatea cadrelor didactice de predare din unitate constituie consiliul profesoral al unităţii. Preşedintele consiliului profesoral este directorul.

(2)Consiliul profesoral se întruneşte lunar. La cererea directorului sau la solicitarea a minimum o treime dintre membrii personalului didactic de predare, consiliul profesoral se intruneste ori de câte ori este nevoie. Sedintele consiliului profesoral se convoaca cu cel putin 48 de ore inainte de data si ora sedintei.

(3)Participarea la şedinţele consiliului profesoral este obligatorie pentru cadrele didactice; absenţa nemotivată de la aceste şedinţe se consideră abatere disciplinară.

(4)Consiliului profesoral se constituie legal în şedinţă în prezenţa a două treimi din numărul total al membrilor. 

(5)Hotărârile se adoptă prin vot deschis cu cel puţin jumătate plus unu din numărul total al celor prezenţi şi sunt obligatorii pentru întregul personal salariat al unităţii. 

(6)Directorul unităţii numeşte, prin decizie, secretarul consiliului profesoral, care are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale şedinţelor consiliului profesoral.

(7)La şedinţele consiliului profesoral, directorul invită, în funcţie de tematica dezbătută, reprezentanţi ai compartimentelor funcţionale ale unităţii. 

(8)La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului profesoral, toţi membrii şi invitaţii au obligaţia să semneze procesul-verbal încheiat cu această ocazie. Nesemnarea proceselor-verbale ale consiliului profesoral se consideră abatere disciplinară.

(9)Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral. Registrul de procese-verbale este document oficial, căruia i se alocă număr de înregistrare şi i se numerotează paginile. Pe ultima pagină, directorul semnează pentru certificarea numărului paginilor registrului şi aplică amprenta sigiliului.

(10)Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral este însoţit, în mod obligatoriu, de un dosar care conţine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări etc.), numerotate şi îndosariate pentru fiecare şedinţă. Cele două documente oficiale, registrul şi dosarul, se păstrează într-un fişet securizat, ale cărui chei se găsesc la secretarul şi la directorul unităţii.

Art. 65  Consiliul profesoral are următoarele atribuţii:

Capitolul 3

Comisiile din unitate

Secţiunea 1

Comisia metodica

Art. 66 (1) În cadrul unităţii, comisia metodica se constituie pe nivelul de învăţământ prescolar. La nivelul structurilor se pot infiinta subcomisii ale comisiei metodice.

(2) Activitatea comisiei metodice este coordonată de responsabilul comisiei metodice.

Art. 67 Atribuţiile comisiei metodice sunt următoarele:

 1. elaborează oferta de curriculum la decizia şcolii şi o propune spre dezbatere consiliului profesoral si, ulterior, spre aprobare consiliului de coordonare;
 2. elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale;
 3. consiliază cadrele didactice în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a planificărilor semestriale;
 4. elaborează instrumentele de evaluare;
 5. analizează periodic performanţele şcolare ale beneficiarilor primari;
 6. monitorizează parcurgerea programei scolare la fiecare grupa şi modul în care se realizează evaluarea beneficiarilor primari;
 7. organizează activităţi de formare continuă şi de cercetare – acţiuni specifice unităţii, lecţii demonstrative, schimburi de experienţă etc;
 8. implementează şi ameliorează standardele de calitate specifice;
 9. realizează şi implementează proceduri de îmbunătăţire a calităţii activităţii didactice.

Art. 68 Atribuţiile responsabilului comisiei metodice sunt următoarele:

 1. organizează şi coordonează întreaga activitate a comisiei metodice (întocmeşte planul managerial al comisiei, coordonează realizarea instrumentelor de lucru la nivelul comisiei, elaborează rapoarte şi analize, propune planuri de obţinere a performanţelor şi planuri remediale, după consultarea cu membrii comisiei metodice, precum şi alte documente stabilite prin hotărârile consiliului de coordonare);
 2. stabileşte atribuţiile şi responsabilităţile fiecărui membru al comisiei metodice; atribuţia de responsabil al comisiei metodice este stipulată în fişa postului persoanei în cauză;
 3. evaluează (evaluarea colegială), pe baza unor criterii de performanţă stabilite la nivelul unităţii, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, activitatea fiecărui membru al comisiei metodice, ca urmare a autoevaluării; 
 4. propune participarea membrilor comisiei la cursuri de formare;
 5. monitorizează aplicarea codului de etică profesională pentru membrii comisiei;
 6. răspunde în faţa directorului, a consiliului de administraţie şi a consiliului de coordonare de activitatea profesională a membrilor comisiei;
 7. are obligaţia de a participa la toate activitatile şcolare şi extraşcolare iniţiate în unitate, cu acceptul consiliului de coordonare;
 8. efectuează asistenţe la ore, conform planului managerial al comisiei sau la solicitarea directorului;
 9. elaborează, semestrial şi lunar, la cererea directorului, informări asupra activităţii comisiei metodice, pe care le prezintă în consiliul de coordonare;
 10. îndeplineşte alte atribuţii stabilite de consiliul de coordonare şi consiliul de administraţie.

Art. 69 (1) Şedinţele comisiei metodice se ţin lunar sau de câte ori directorul ori membrii comisiei metodice consideră că este necesar. Şedinţele se desfăşoară după o tematică elaborată la nivelul comisiei, sub îndrumarea responsabilului comisiei metodice şi aprobată de directorul unităţii.

(2) Activitatea lunara din cadrul sedintelor comisiei metodice nu se confunda cu activitatea metodica saptamanala stabilita potrivit curriculum-ului.

Secţiunea 2

Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de coruptie si discriminarii in mediul scolar si pentru promovarea interculturalitatii

Art.70(1) La nivelul unităţii se înfiinţează Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de coruptie si discriminarii in mediul scolar si promovarea interculturalitatii.

(2) Unitatea elaborează şi adoptă strategia de prevenire şi eliminarea violenţei, a faptelor de coruptie si discriminarii in mediul scolar si promovarea interculturalitatii.

Art.71(1) Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de coruptie si discriminarii in mediul scolar si promovarea interculturalitatii este alcătuită din 3-5 membri, respectiv:

-1-3 cadre didactice alese de consiliul profesoral;        

-un reprezentant al părinţilor;

-un reprezentant al consiliului de coordonare.

(2) Componenţa Comisiei pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de coruptie si discriminarii in mediul scolar si promovarea interculturalitatii se stabileşte prin hotarare a consiliului de coordonare, după discutarea şi avizarea ei în consiliul de administraţie.

(3) Comisia are obligaţia de a susţine aplicarea prezentului regulament, a regulamentului intern al unităţii, de a colabora cu autorităţile municipiului Bucureşti şi cu cele ale Sectorului 3 pentru a creşte siguranţa în unitate.

(4) Comisia elaborează un raport semestrial privind securitatea  prescolarilor din   unitate.

Art.72 În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, asigurarea  unui mediu securizat în unitate se realizează de către administraţia publică locală şi de organele Ministerului Administraţiei şi Internelor.

Art.73  În unitate, consiliul de coordonare stabileste condiţiile de acces în imobil al profesorilor, prescolarilor şi al vizitatorilor, pe care le include în procedura de acces ce va fi pusa şi  la dispoziţia organelor Ministerului Administraţiei şi Internelor.

Art.74 Prefectul, împreună cu reprezentanţi ai inspectoratului şcolar, ai Direcţiei Generale de Poliţie a municipiului Bucureşti, ai Direcţiei Generale de Jandarmi a municipiului Bucureşti şi ai autorităţilor administraţiei publice locale analizează, trimestrial, modul în care este asigurată protecţia unităţii, elaborând şi derulând programe sau proiecte de prevenire a violenţei în mediul şcolar.

Art. 75 In egala masura, comisia are drept scop si promovarea, în cadrul unităţii, a principiilor şcolii incluzive. Şcoala incluzivă este o şcoală prietenoasă şi democratică, care valorifică diversitatea culturală, o şcoală în care toţi copiii sunt respectaţi şi integraţi fără discriminare şi excludere generate de originea etnică, deficienţe fizice sau mentale, origine culturală sau socio-economică, limbă maternă. Prevenirea şi eliminarea fenomenului de segregare şcolară, care reprezintă o formă gravă de discriminare, constituie o condiţie imperativă pentru implementarea principiilor şcolii incluzive.

Art.76(1) Atribuţiile Comisiei pentru prevenirea şi şi eliminarea violenţei, a faptelor de coruptie si discriminarii in mediul scolar si pentru promovarea interculturalitatii sunt următoarele:

 • gestionează sistemul de comunicare între unitate, autorităţi şi familie pentru identificarea, monitorizarea şi prevenirea actelor de violenţă/infracţiunilor, prin implicarea tuturor factorilor educaţionali;
 • sesizează conducerea unitatii şi comisia municipiului Bucureşti pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar despre fenomenele şi actele de violenţă constatate;
 • analizează cauzele fenomenelor şi ale actelor de violenţă constatate;
 • realizează planul operaţional privind reducerea fenomenului violenţei în mediul şcolar, adaptat condiţiilor unitatii şi în concordanţă cu strategia naţională pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar, cu planul comisiei  municipiului Bucureşti şi cu planul managerial al directorului;
 • urmăreşte modalităţile de aplicare a prevederilor legale, privind creşterea siguranţei la nivelul unitatii;
 • evaluează şi monitorizează activităţile de prevenire şi combatere a violenţei în mediul şcolar propriu;
 • elaborează semestrial un raport de activitate şi îl transmite comisiei municipiului Bucureşti pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar.
 • elaboreaza un plan de acţiune pentru prevenirea şi combaterea discriminării, în scopul asigurării respectării, în unitate a principiilor şcolii incluzive;
 • colaborareaza cu  părinţii, mediatorii şcolari, Avocatul elevului, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, O.N.G.-uri cu activitate în domeniul drepturilor omului sau educatiei şi alţi factori interesaţi în scopul prevenirii şi combaterii cazurilor de discriminare;
 • elaboreaza şi implementeaza coduri de conduită a personalului şi a beneficiarilor primari, care să reglementeze comportamentele nondiscriminatorii la nivelul unităţii. Politica unităţii, în acest sens, şi procedurile respective trebuie să fie clare, coerente, consecvent aplicate şi să presupună atât sancţiuni, cât şi o abordare constructivă;
 • transmite propuneri de măsuri disciplinare către consiliul de administraţie sau consiliul profesoral, dupa caz, în cazul încălcării, de către personalul unităţii sau de către prescolari, a codurilor de conduită şi a legislaţiei în vigoare referitoare la faptele de discriminare;
 • identifica şi analizeaza cazurile de discriminare şi înainteaza propuneri de soluţionare a acestora consiliului de coordonare, directorului unităţii sau consiliului profesoral, după caz;
 • previne şi mediaza conflictele apărute ca urmare a aplicării măsurilor ce vizează respectarea principiilor şcolii incluzive;
 • sesizeaza autorităţile competente în cazul identificării formelor grave de discriminare;
 • monitorizeaza şi evalueaza acţiunile întreprinse pentru prevenirea şi combaterea discriminării;
 • elaboreaza şi monitorizeaza implementarea planului de desegregare, acolo unde este cazul;
 • elaboreaza, anual, un raport care să conţină referiri la acţiunile întreprinse pentru prevenirea discriminării şi la rezultatele obţinute în rezolvarea cazurilor de discriminare şi sau, după caz, segregare. Raportul este inclus în  raportul anual de analiză a activităţii desfăşurată in unitate.

(2) Activitatea Comisiei se desfăşoară după un regulament propriu, discutat şi aprobat în consiliul de coordonare.

Art.77(1) În urma consultării părinţilor/tutorilor legal instituiţi, consiliul de coordonare din unitate stabileşte pentru prescolari cel puţin un semn distinctiv, cum ar fi: ecuson, uniformă, eşarfă sau altele asemenea.

(2) Semnele distinctive prevăzute la alin.(1) vor fi comunicate organelor locale ale Ministerului Administraţiei şi Internelor.

Secţiunea 3

Alte comisii din unitatea de învăţământ

Art. 78

 (1)La nivelul unităţii se constituie şi funcţionează comisiile de lucru, prevăzute de legislaţia în vigoare, menţionate în cele ce urmează:

Comisii cu caracter permanent
Comisia pentru curriculum
Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii în educaţie
Comisia pentru întocmirea programului
Comisia pentru efectuarea serviciului pe unitate
Comisia pentru perfecţionare, formare continuă si dezvoltare in cariera
Comisia pentru securitate şi sănătate în muncă
Comisia ISU
Comisia de recepţie bunuri
Comisia de inventariere
Comisia de casare, de clasare şi valorificare a materialelor rezultate

(2) Comisiile prevăzute la alineatul (1) se constituie prin decizia directorului, cu excepţia următoarelor comisii: de recepţie bunuri, de inventariere, de casare, clasare şi valorificare a materialelor rezultate, precum şi alte comisii care nu sunt enumerate în prezentul regulament, care se constiuie prin hotararea consiliului de coordonare.

Capitolul 4

Tipul şi conţinutul documentelor manageriale

Art. 79 (1) Documentele de diagnoză ale unităţii sunt:

 1. rapoartele semestriale/anuale asupra activităţii desfăşurate;
 2. raportul anual asupra activităţii desfăşurate;
 3. rapoartele comisiilor şi compartimentelor din unitate;
 4. raportul de autoevaluare internă a calităţii.

(2) În cazul în care se constată neconcordanţe între calitatea activităţii şi conţinutul rapoartelor, consiliul de coordonare ia măsurile necesare pentru remedierea disfuncţionalităţilor.

Art. 80 Raportul anual asupra activităţii desfăşurate se întocmeşte de către director, în general ca analiză SWOT sau în conformitate cu alte tipuri de analize. Raportul este prezentat, de către director, spre validare, consiliului de coordonare şi se prezintă atât consiliului de administraţie, cât şi consiliului profesoral. Validarea raportului anual are loc la începutul anului şcolar următor.

Art. 81 Raportul anual este  postat, obligatoriu, pe site-ul unităţii, devenind astfel document public.

Art. 82 Raportul de autoevaluare internă a calităţii se întocmeşte de către comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii şi este prezentat spre validare consiliului de coordonare.

Art. 83 (1) Documentele de prognoză ale unităţii se realizează pe baza documentelor de diagnoză a perioadei anterioare.

(2) Documentele de prognoză sunt:

 1. Planul de dezvoltare instituţională (3 ani);
 2. Programul managerial (1 an);
 3. Planul operaţional (1 an);

(3) Alte documente pot fi elaborate de către director, cu acordul prealabil al consiliului de coordonare, în scopul optimizării managementului unităţii.

Art. 84 (1) Planul de dezvoltare instituţională constituie documentul de prognoză al unităţii pe termen lung şi se elaborează de către o echipă coordonată de către director, pentru o perioadă de 3 ani, ţinând cont de indicatorii locali, naţionali şi europeni. Acesta conţine:

 1. prezentarea unităţii: istoric şi starea actuală a resurselor umane, materiale, relaţia cu comunitatea locală şi schema organizatorică;
 2. analiza de nevoi alcătuită din analiza mediului intern (SWOT) şi analiza mediului extern (PESTE);
 3. viziunea, misiunea şi obiectivele strategice ale unităţii;
 4. planul de dezvoltare conţine planificarea tuturor activităţilor unităţii, fiind structurat astfel: funcţia managerială, obiective, termen, stadiu de realizare, resurse necesare, responsabilităţi, indicatori de performanţă şi evaluarea anuală;
 5. planul operaţional al etapei curente.

(2) Planul de dezvoltare instituţională se avizează de către consiliul de administraţie şi se aprobă de consiliul de coordonare.

Art. 85 (1) Planul managerial constituie documentul de prognoză pe termen scurt şi se elaborează de către director pentru o perioadă de un an. Acesta conţine adaptarea direcţiilor de acţiune ale ministerului şi ale Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucuresti, precum şi a obiectivelor strategice ale proiectului de dezvoltare instituţională, la contextul unităţii.

(2) Programul managerial se avizează de către consiliul de coordonare şi se prezintă consiliului de administraţie şi consiliului profesoral. 

Art. 86 Planul operaţional, ce constituie documentul de prognoză pe termen scurt, se elaborează de către director, pentru o perioadă de un an şi conţine operaţionalizarea obiectivelor programului managerial şi ale planului de îmbunătăţire corespunzător etapei.

Art. 87 Directorul poate elabora alte documente, în scopul optimizării managementului unităţii. Acestea pot fi:

 1. decizia – instrument de exercitare a managementului cu caracter obligatoriu, normativ –  care are urmări imediate asupra activităţii personalului din subordine;
 2. procedura – document prin care se stabilesc etapele ce trebuie parcurse, succesiv şi obligatoriu de către personalul unităţii, cu privire la o anumită activitate;
 3. nota de serviciu – document emis de către director şi înregistrat la secretariatul unităţii, pentru îndeplinirea unei sarcini, în afara celor prevăzute în fişa postului şi a anexelor acesteia.

Art. 88 Documentele manageriale de evidenţă sunt:

 1. statul de funcţii;
 2. organigrama unităţii;
 3. regulamentul intern al unităţii;
 4. schemele orare ale unităţii;
 5. criteriile de evaluare a activităţii salariatilor în vederea acordării calificativelor anuale pe baza fişelor de evaluare;
 6. planul de şcolarizare aprobat;
 7. dosarul cu instrumentele interne de lucru ale directorului pentru îndrumare şi control/programe operative săptămânale;
 8. dosarul privind siguranţa în muncă;
 9. dosarul privind protecţia civilă;
 10. programele de cooperare şi parteneriat locale, naţionale şi internaţionale.

Art. 89 Documentele consiliului de administraţie sunt:

 1. tematica şi graficul şedinţelor consiliului de administraţie;
 2. convocatoarele consiliului de administraţie;
 3. registrul de procese – verbale al consiliului de administraţie;
 4. documentele privind evaluarea personalului;
 5. dosarul privind răspunderea disciplinară şi materială a personalului.
 6. dosarul hotărârilor adoptate, semnate de preşedintele de şedinţă şi înregistrate la secretariat.

Art. 90 Documentele consiliului profesoral  sunt:

 1. tematica şi graficul şedinţelor consiliului profesoral; opiniile cadrelor didactice privind problematica abordată de consiliul profesoral;
 2. convocatoare ale consiliului profesoral;
 3. registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, însoţit de dosarul cu anexele proceselor-verbale.

Art. 91 Consiliul de coordonare îşi elaborează documentele în conformitate cu propriul regulament de organizare şi funcţionare, aprobat de conducerea persoanei juridice fondatoare.

 

Capitolul 5

Management financiar şi administrativ

Secţiunea 1

Management financiar

Art. 92 Întreaga activitate financiară a unităţii se organizează şi se desfăşoară cu respectarea strictă a legislaţiei în vigoare, care reglementează activitatea în domeniul financiar- contabil.

Art. 93 Activitatea financiară a unităţii se desfăşoară pe baza bugetului propriu care cuprinde, la partea de venituri, fondurile provenite din venituri proprii sau din alte surse, iar la partea de cheltuieli, sumele alocate pentru fiecare capitol şi subcapitol al clasificaţiei bugetare.

Art. 94 Pe baza bugetului aprobat de către consiliul de coordonare, directorul şi consiliul de administraţie actualizează şi definitivează programele anuale de achiziţii, stabilind şi celelalte măsuri ce se impun pentru asigurarea încadrării tuturor categoriilor de cheltuieli în limitele fondurilor alocate.

Art. 95 Este interzisă iniţierea oricărei proceduri de angajare de cheltuieli sau angajarea efectivă a acestora, dacă nu este asigurată, în prealabil, sursa de finanţare certă.

 

Secţiunea 2

Management administrativ

Art. 96 Evidenţa, organizarea, actualizarea documentelor contabile, prezentarea situaţiilor financiare referitoare la patrimoniu şi administrarea bazei didactico – materiale a unităţii se realizează, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi cu hotărârile consiliului de coordonare.

Art. 97 (1) Se află în proprietatea unităţii toate bunurile mobile şi imobile dobândite pe căile prevăzute de lege.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), unitatea îşi poate desfăşura activitatea şi în spaţii puse la dispoziţie de persoane fizice, juridice, organizaţii neguvernamentale, pe baza unor  contracte de închiriere, concesionare sau comodat, conform prevederilor legale.

Art. 98 (1) Inventarierea bunurilor aflate în proprietatea sau în administrarea unităţii se realizează în conformitate cu prevederile legale, de către comisia de inventariere, numită prin hotararea consiliului de coordonare. 

(2) Modificările care se operează în listele ce cuprind bunurile aflate în proprietatea sau administrarea unităţii, se supun aprobării consiliului de coordonare de către director la propunerea motivată a compartimentelor de specialitate, vizată pentru control financiar preventiv.

Art. 99 Bunurile aflate în proprietatea unităţii sunt gestionate de către consiliul de coordonare, care exercită, în numele persoanei juridice, cele trei atribute ale dreptului de proprietate, respectiv: dreptul de a folosi bunul (usus), dreptul de a culege fructele produse de bun (fructus) şi dreptul de dispoziţie cu privire la bunul respectiv (abusus).

Art. 100 Bunurile care sunt temporar disponibile şi care fac parte din baza didactico- materială a unităţii, pot fi închiriate sau date in comodat, cu aprobarea consiliul de coordonare, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu prezentul regulament.

Titlul  IV

Beneficiarii primari ai actului educational

(Prescolarii)

Capitolul 1

Exercitarea calităţii de beneficiar primar

Art. 101 Conform prevederilor legale beneficiarii primari sunt prescolarii.

Art. 102 (1) Calitatea de beneficiar primar al educaţiei se exercită prin frecventarea programului şi prin participarea la activităţile unităţii. 

(2) Prezenţa beneficiarilor primari la programul unitatii se înregistrează de către educatoare/profesorul pentru invatamant prescolar care consemnează, în mod obligatoriu, fiecare absenţă.

(3) Organizarea activităţii prescolarilor din unitate are la bază Statutul beneficiarului direct, reglementatin prezentul regulament si completat de cel aprobat prin ordin al Ministerului Educatiei.

(4) Calitatea de prescolar se dovedeşte cu adeverinta eliberata de unitate.

Capitolul 2

Statutul beneficiarilor primari ai educaţiei din unitate

Secţiunea  1

Drepturile prescolarilor

Art. 103 (1) Orice persoană, indiferent de sex, rasă, naţionalitate, apartenenţă politică sau religioasă, care este înscrisă în unitate, in temeiul contractului educational, şi participă la activităţile organizate de aceasta, este considerată, de drept, beneficiar primar al actului educational şi are calitatea de prescolar, beneficiind de aceleaşi drepturi din partea unităţii şi statului român.

(2) Orice cetăţean român sau cetăţean din ţările Uniunii Europene, din statele aparţinând Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană se poate înscrie în unitate şi poate frecventa, în condiţiile prevăzute de lege, învăţământul în unitate.

(3) De aceleaşi drepturi beneficiază şi persoanele care solicită sau au dobândit o formă de protecţie în România, respectiv minorii străini şi minorii apatrizi, a căror şedere pe teritoriul României este oficial recunoscută, conform legii.

Art. 104 Beneficiarii primari ai educaţiei au dreptul să opteze, prin părinte, tutore sau reprezentant legal, conform legii, pentru programul de învăţământ pe care il vor urma şi să aleagă parcursul şcolar corespunzător intereselor, pregătirii şi competenţelor lor.

Art. 105 În unitate, calitatea de prescolar se dobândeşte în urma aprobării de către consiliul de coordonare, a solicitării scrise primite din partea părinţilor/tutorilor/ reprezentanţilor legali şi încheierea contractului educational. 

Art. 106 Prescolarii sunt înscrişi în anul următor pe baza solicitărilor scrise ale părinţilor/tutorilor/reprezentanţilor legali şi prevederilor specifice de admitere în anul respectiv. Solicitările se înregistrează la Secretariat, de regulă, până la data de 31.05 a fiecărui an, pentru anul şcolar următor.

Art. 107 (1) Prescolarii din unitate beneficiază de toate drepturile constituţionale, precum şi de egalitate în toate drepturile conferite de calitatea de beneficiar primar al educaţiei.

(2) Nicio activitate organizată în unitate nu poate leza demnitatea sau personalitatea prescolarilor.

Art. 108 (1) Conducerea unităţii este obligată să pună la dispoziţia prescolarilor baza materială si sportivă pentru pregătirea organizată a acestora.

(2) Prescolarii beneficiază de hrană, supraveghere şi odihnă, dupa caz, pe durata parcurgerii programului educaţional în cadrul unităţii, în condiţiile stabilite prin contractul încheiat cu părinţii/tutorii/reprezentanţii legali. 

Art. 109 (1) Prescolarii pot beneficia de diferite tipuri de bursă – de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social, în condiţiile stabilite de consiliul de coordonare.

(2) Prin hotărârea consiliului de coordonare se stabileşte, anual, cuantumul şi numărul burselor care se acordă. 

(3) Stabilirea criteriilor specifice de acordare a tuturor tipurilor de bursă se face anual, de către consiliul de coordonare al unităţii, în funcţie de fondurile repartizate şi de rezultatele prescolarilor. 

(4) Prescolarii pot beneficia şi de bursă pe baza unui contract încheiat cu societăţi economice ori cu alte persoane juridice sau fizice autorizate.  

Art. 110 Unitatea se obligă să asigure prescolarilor servicii complementare cum ar fi: consilierea şi informarea de către cadrele didactice, în afara orelor conform planului cadru, consilierea psihologică şi socială prin personal de specialitate.

Art. 111 (1) Unitatea acordă premii, burse, locuri în tabere şi alte asemenea stimulente prescolarilor cu performanţe şcolare, precum şi celor cu rezultate remarcabile în educaţia lor sau în activităţi culturale şi sportive, în conditiile stabilite de consiliul de coordonare.

 (2) Unitatea susţine prescolarii cu probleme şi nevoi sociale, precum şi pe aceia cu cerinţe educaţionale speciale.

Art. 112 (1) Prescolarii din unitate beneficiază de asistenţă medicală, psihologică şi logopedică gratuită în cabinetul medical şi psihologicori în unităţi medicale de stat sau private.

(2) La începutul fiecărui an şcolar, pe baza metodologiei comune elaborate de Ministerul Educaţiei si Ministerul Sanatatii, se realizează examinarea stării de sănătate a prescolarilor din unitate. 

(3) Prescolarii din unitate au dreptul la tarife reduse cu 75% pentru accesul la muzee, la concerte, la spectacoale de teatru, de operă, de film şi la alte manifestări culturale şi sportive organizate de instituţiile publice de stat.

Art. 113 Prescolarii din unitate au dreptul să fie evidenţiaţi şi să primească premii şi recompense, pentru rezultate deosebite obţinute la activităţile şcolare şi extraşcolare, precum şi pentru o atitudine civică exemplară.

Art. 114 (1) Prescolarii din unitate au drepturi egale la educaţie, prin activităţi extraşcolare, în condiţiile prevăzute de lege şi hotărârile consiliului de coordonare.

(2) Activităţile extraşcolare sunt realizate în unitate, în cluburi ale copiilor, în Palatul Naţional al Copiilor, în tabere şcolare, în baze sportive, turistice şi de agrement sau în alte unităţi acreditate în acest sens, cu respectarea prevederilor regulamentelor de funcţionare ale acestora. 

Art. 115 (1) Prescolarii capabili de performanţe beneficiază, indiferent de vârstă, de programe educative care le respectă particularităţile de învăţare şi de orientare a performanţei. Aceste programe sunt de aprofundare a învăţării, de grupare pe abilităţi, de îmbogăţire a curriculumului cu noi domenii, de accelerare a invatarii conform ritmului individual de învăţare.

(2) Unitatea garantează dreptul la educaţie diferenţiată, pe baza pluralismului educaţional, în acord cu particularităţile de vârstă şi individuale.

Secţiunea 2

Obligaţiile beneficiarilor primari ai educaţiei

Art. 116 (1) Prescolarii au obligaţia de a frecventa programul, de a dobândi competenţele şi a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare.

(2) Conform prevederilor legale, educatoarele/profesorii pentru invatamantul prescolar au obligaţia de a păstra şi de a pune la dispoziţia factorilor interesaţi portofoliul educaţional în integralitatea componentelor sale.

Art. 117 (1) Prescolarii trebuie să aibă un comportament civilizat, atât în unitate, cât şi în afara ei. 

(2) Prescolarii, în funcţie de nivelul de înţelegere şi de particularităţile de vârstă şi individuale ale acestora, sunt sprijiniţi şi stimulaţi să cunoască şi să respecte:

 1. legile statului;
 2. prezentul regulament;
 3. regulile de circulaţie şi cele cu privire la apărarea sănătăţii;
 4. normele de securitate şi sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor;
 5. normele de protecţie civilă;
 6. normele de protecţie a mediului.

Art. 118 Este interzis prescolarilor:

 1. să distrugă documentele şcolare;
 2. să deterioreze bunurile din baza materială a unităţii (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi de la biblioteca unitatii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.);
 3. să aducă şi să difuzeze în unitate materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării sau care cultivă violenţa şi intoleranţa;
 4. să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ;
 5. să deţină, să consume sau să comercializeze, în perimetrul unităţii şi în afara acestuia, droguri, substanţe etnobotanice;
 6. să deţină, să consume sau să comercializeze, în perimetrul unităţii, băuturi alcoolice, ţigări şi să participe la jocuri de noroc;
 7. să introducă şi să facă uz în perimetrul unităţii de orice tipuri de arme sau de alte produse pirotehnice cum ar fi: muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a prescolarilor din unitate şi a personalului unităţii;
 8. să posede şi să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic;
 9. să deţină şi să utilizeze telefoanele celulare pe tot parcursul programului şcolar;
 10. să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul unităţii;        
 11. să aibă comportamente jignitoare de intimidare, discriminare şi atitudini ostentative şi provocatoare;
 12. să aducă jigniri, injurii şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi;
 13. să aducă jigniri, injurii şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de personalul unităţii;
 14. să provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă în unitate şi în afara ei;
 15. să părăsească incinta unităţii;
 16. să agreseze fizic sau verbal colegii, cadrele didactice sau alte persoane în incinta sau în afara perimetrului şcolar;
 17. să aibă o atitudine prin care să fie ameninţată siguranţa celorlalţi prescolari şi/sau personalului şcolii.

Art. 119 Prescolarii trebuie să poarte asupra lor semnele distinctive aprobate prin hotărâre a consiliului de cordonare.

Art. 120 Prescolarii din unitate care utilizează microbuzele şcolare, sunt obligaţi să ocupe locurile stabilite în timpul deplasării, să poarte centura de siguranţă, să aibă un comportament şi un limbaj civilizat şi să nu distrugă bunurile din mijloacele de transport. În caz contrar, răspund disciplinar şi material pentru prejudiciile create şi li se poate interzice, total sau pe o perioadă determinată de timp, deplasarea cu aceste mijloace de transport.

Secţiunea 3

Recompense ale beneficiarilor primari ai educaţiei

Art. 121 Prescolarii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară şi se disting prin comportament exemplar pot primi următoarele recompense:

 1. evidenţiere în faţa colegilor grupei;
 2. evidenţiere, de către director, în faţa colegilor sau în faţa consiliului profesoral;
 3. comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, în care se menţionează faptele deosebite pentru care prescolarul este evidenţiat;
 4. burse de merit, de studiu, de performanta sau alte recompense materiale acordate de unitate, de agenţi economici sau de sponsori;
 5. premii, diplome, medalii;
 6. recomandare pentru trimiterea, cu prioritate, în excursii sau în tabere de profil din ţară şi din străinătate;
 7. premiul de onoare al unităţii.

Art. 122 (1) La sfârşitul anului şcolar, prescolarii sunt premiaţi pentru activitatea deosebită desfăşurată, iar acordarea premiilor se face la nivelul unităţii, la propunerea educatoarei/profesorului pentru invatamantul prescolar, a consiliului clasei sau a directorului.

(2)  Prescolarii primesc la sfârşitul anului şcolar diplome.

(3)  Diplomele se pot acorda:

 1. pentru rezultate deosebite la învăţătură sau pe module de activitati, în funcţie de hotărârea consiliului de coordonare; numărul diplomelor pe care un prescolar le poate primi nu este limitat;
 2. pentru alte tipuri de performanţe: „Diploma pentru creativitate”; “Diploma pentru cel mai bun coleg” – pentru o relaţionare corespunzătoare cu colegii; alte diplome pentru alte tipuri de activităţi sau preocupări care merită să fie apreciate.

Art. 123 Pot fi acordate premii şi pentru alte situaţii stabilite prin hotărâri ale consiliului de coordonare.

Art. 124 Unitatea şi alţi factori educaţionali din comunitate pot stimula activităţile de performanţă ale prescolarilor la nivel local, naţional şi internaţional, prin alocarea unor premii, burse, din partea agenţilor economici, a fundaţiilor ştiinţifice şi culturale, a comunităţii locale etc.

Secţiunea 4

Răspunderea  disciplinară a beneficiarilor primari

Art. 125 (1) Prescolarii din unitate care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv prezentul regulament, vor fi sancţionaţi numai prin retragerea temporară sau definitivă a bursei.

 (2) Sancţiunea este comunicata, în scris, părinţilor/tutorilor/reprezentanţilor legali.

(3) In situatii de inadaptare la mediul scolar, precum si de incalcare a obligatiilor beneficiarilor primari si secundari, astfel cum sunt prevazute in prezentul regulament si in contractul educational, unitatea notifica parintii/ reprezentantii legali semnatari ai contractului educational privind incetarea de drept a contractului educational.

Art. 126 Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de către director, ca urmare a hotărârii consiliului de coordonare.

Art. 127 (1) Prescolarii care se fac vinovaţi de deteriorarea/sustragerea bunurilor unităţii sunt obligaţi, prin părinţi/tutorii/reprezentanţii legali, să acopere, în temeiul răspunderii părintelui/tutorelui/reprezentantului legal pentru fapta minorului aflat sub ocrotirea sa, toate cheltuielile ocazionate de lucrările necesare reparaţiilor sau, după caz, să restituie bunurile sau să suporte toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate/sustrase.

(2) În cazul în care vinovatul nu se cunoaşte, răspunderea materială devine colectivă, revenind întregii grupe. 

(3) Pentru faptele prevăzute la alin. (1), prescolarii pot fi sancţionaţi, în conformitate cu dispoziţiile  prezentului regulament.

Art. 128Unitatea nu îsi asumă nicio responsabilitate pentru  deteriorarea/ sustragerea/pierderea bunurilor personale ale prescolarilor pe teritoriul său si, prin urmare, nu este tinută să suporte cheltuielile pentru repararea sau înlocuirea bunurilor deteriorate, sustrase sau pierdute.

Art. 129 (1) Contestarea sancţiunilor aplicate seadresează, de către părinte/tutore/reprezentantul legal, în scris, consiliului de coordonare al unităţii, în termen de 5 zile de la aplicareasau comunicarea sancţiunii, dupa caz. Incetarea de drept a contractului educational nu se contesta pe cale administrativa.

(2) Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul unităţii. Hotărârea consiliului de coordonare este definitivă. Aceasta acoperă procedura prealabilă reglementată de Legea contenciosului administrativ şi nu mai poate fi atacată decât la instanţa de contencios administrativ competentă, potrivit legii.

Capitolul 3

Activitatea educativă extraşcolară

Art. 130 Activitatea educativă extraşcolară din unitate este concepută ca spaţiu aplicativ, de exersare, dezvoltare şi diversificare a cunoştinţelor, a abilităţilor şi competenţelor dobândite în cadrul educaţiei formale.           

Art. 131 (1) Activitatea educativă extraşcolară din unitate se desfăşoară în afara orelor potrivit planului cadru.

(2) Activitatea educativă extraşcolară se poate desfăşura fie în incinta unităţii, fie în afara acesteia, în Palatul Naţional al Copiilor şi cluburi ale copiilor, în cluburi sportive şcolare, în baze sportive şi de agrement, în locaţii educaţionale culturale, sportive, turistice, de divertisment.

Art. 132 (1) Activităţile educative extraşcolare desfăşurate în unitate pot fi: culturale, civice, artistice, tehnice, aplicative, ştiinţifice, sportive, turistice şi de voluntariat.

(2) Activităţile educative extraşcolare pot consta în: proiecte şi programe educative, concursuri, festivaluri, expoziţii, campanii, schimburi culturale, excursii, serbări, expediţii, şcoli, tabere şi caravane tematice, dezbateri, sesiuni de formare, simpozioane, vizite de studiu, vizite, ateliere deschise etc.

(3) Activităţile educative extraşcolare sunt propuse în consiliul profesoral al unităţii, în urma unui studiu de impact, în conformitate cu opţiunile părinţilor, precum şi cu resursele de care dispune unitatea.

(4) Planul activităţilor educative extraşcolare este aprobat de consiliul de coordonare al unităţii.

Art. 133 (1) Evaluarea activităţii educative extraşcolare la nivelul unităţii se centrează pe:

 1. gradul de dezvoltare şi diversificare a setului de competenţe cheie;
 2. gradul de responsabilizare şi integrare socială;
 3. adoptarea unei culturi organizaţionale demne şi decente;
 4. gradul de formare a mentalităţii specifice învăţării pe tot parcursul vieţii.

Art. 134 (1) Evaluarea activităţii educative extraşcolare la nivelul unităţii este realizată, anual, de către consilierul pentru programe si proiecte scolare si extrascolare.

(2) Raportul anual privind activitatea educativă extraşcolară derulată lanivelul unităţii este prezentat în consiliul profesoral şi în consiliul de administraţie, fiind aprobat la nivelul consiliului de coordonare.

(3) Raportul anual privind activitatea educativă extraşcolară derulată lanivelul unităţii este inclus în raportul anual privind calitatea educaţiei în unitate. 

Art. 135 Evaluarea activităţii educative extraşcolare derulate la nivelul unităţii este

parte a evaluării instituţionale a unităţii.

Capitolul 4

Evaluarea beneficiarilor primari ai educaţiei

Secţiunea 1

Evaluarea rezultatelor învăţării.

Art. 136 Evaluarea are drept scop orientarea şi optimizarea pradarii si învăţării.

Art. 137 (1) Conform legii, evaluările în sistemul educaţional din unitate se realizează pe baza standardelor naţionale de evaluare şi a metodologiilor de evaluare. Orice încălcare a acestui principiu se consideră abatere disciplinară şi se sancţionează conform prevederilor legale.

(2) Verificarea şi evaluarea utilizării şi respectării standardelor naţionale de evaluare de către cadrele didactice ale unitătii se realizează prin inspecţia şcolară, efectuată de către Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti sau de către Ministerul Educaţiei.

(3) Pentru un feed-back real şi imediat adresat prescolarilor, părinţilor/reprezentanţilor legali şi cadrelor didactice, în sistemul de învăţământ din unitate evaluarea se centrează pe competenţe. În vederea atingerii acestui scop se are în vedere crearea unei bănci unice de instrumente de evaluare, care să-i orienteze şi să-i ajute pe profesori în evaluarea la grupa.

Art. 138  Elementul central al evaluării învăţării este portofoliul educaţional.

Art. 139 Portofoliul educaţional cuprinde totalitatea diplomelor, a certificatelor sau a altorînscrisuri obţinute în urma evaluării competenţelor dobândite sau a participării la activităţi de învăţare, în diferite contexte, precum şi produsele sau rezultatele acestor activităţi, în contextul învăţării formale, nonformale şi informale.

Art. 140 (1) Evaluarea rezultatelor la învăţătură se realizează în mod ritmic, pe parcursul semestrelor sau/şi la sfârşitul unor etape de formare.

(2) Fiecare semestru cuprinde şi perioade de consolidare şi de evaluare a competenţelor dobândite de prescolari. În aceste perioade se urmăreşte:

 1. a)   ameliorarea rezultatelor procesului de predare-învăţare;
 2. b)   fixarea şi sistematizarea cunoştinţelor;
 3. c)   stimularea prescolarilor cu ritm lent de învăţare sau cu alte dificultăţi în dobândirea cunoştinţelor, deprinderilor cât şi  formarea si dezvoltarea aptitudinilor;
 4. d)   stimularea pregătirii prescolarilor capabili de performanţă.

 (3) Evaluările la sfârşitul unor etape de formare sunt cele prevăzute de legislaţia în vigoare.

Art. 141 (1) Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcţie de vârsta şi de particularităţilepsihopedagogice ale prescolarilor, precum şi de specificul fiecărei discipline. Acestea pot fi:

 1. chestionări orale;
 2. experimente şi activităţi practice;
 3. interviuri;
 4. portofolii;
 5. probe practice;
 6. alte instrumente stabilite de comisia metodica şi aprobate de director sau elaborate de Ministerul Educaţiei sau Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucuresti.

Titlul  V

Evaluarea unităţii

Capitolul 1

Dispoziţii generale

Art. 142 Evaluarea instituţională se realizează în conformitate cu prevederile legale, în două forme fundamentale:

 1. inspecţia de evaluare instituţională a unităţii;
 2. evaluarea internă şi externă a calităţii educaţiei.

Art. 143 (1)Inspecţia de evaluare instituţională a unităţii reprezintă o activitate de evaluare generală a performanţelor unităţii, prin raportare explicită la politicile educaţionale,  la scopurile şi obiectivele dezirabile propuse, a standardelor asumate în funcţionarea acesteia.

(2) Inspecţia de evaluare instituţională se realizează de către Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucuresti şi Ministerul Educaţiei, prin inspecţia şcolară generală a unităţilor de învăţământ preuniversitar, în conformitate cu prevederile Regulamentului de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, elaborat de Ministerul Educaţiei.

(3) În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege, prin inspecţia şcolară, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucuresti:

a)controlează aplicarea legislaţiei şi monitorizează calitatea activităţilor de predare-învăţare-evaluare precum şi respectarea standardelor naţionale/a indicatorilor de performanţă;

b)controlează, monitorizează şi evaluează calitatea managementului unităţii.

(4) Conducerea unităţii şi personalul didactic nu pot refuza inspecţia şcolară. Refuzul de a accepta inspecţia şcolară se consideră abatere disciplinară şi se sancţionează conform prevederilor legale.

Capitolul 2

Evaluarea internă a calităţii educaţiei

Art. 144 (1)Calitatea actului educational reprezintă o prioritate permanentă pentru unitate şi este centrată preponderent pe rezultatele acestuia.

(2) Evaluarea internă se realizează potrivit legislaţiei în domeniul asigurării calităţii în învăţământul preuniversitar. 

(3) Ministerul Educaţiei adoptă standarde, standarde de referinţă, indicatori de performanţă, precum şi metodologia de asigurare a calităţii.

Art. 145 (1) În conformitate cu prevederile legale, la nivelul unităţii se înfiinţează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (C.E.A.C.).

(2) Pe baza legislaţiei în vigoare unitatea elaborează şi adoptă propria strategie şi propriul regulament de funcţionare al Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii.

(3) Proiectul strategiei şi proiectul regulamentului sunt elaborate de Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii şi sunt aprobate de către consiliul de coordonare.

(4) Consiliul de administratie, consiliul profesoral, comisiile şi compartimentele funcţionale ale unităţii sunt direct responsabile de calitatea educaţiei furnizate. 

Art. 146 (1) Componenţa, atribuţiile şi responsabilităţile comisiei pentru evaluarea şiasigurarea calităţii sunt realizate în conformitate cu prevederile legale.

(2) Activitatea membrilor comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii poate fi remunerată, potrivit hotărârii consiliului de coordonare.

(3) Orice control sau evaluare externă a calităţii din partea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP) sau a Ministerului Educaţiei se bazează pe analiza raportului de evaluare internă a activităţii din unitatea şcolară (R.A.E.I.).

Capitolul 3

Evaluarea externă a calităţii educaţiei

Art. 147 (1) O formă specifică de evaluare instituţională, diferită de inspecţia generală aunităţilor şcolare, o reprezintă evaluarea instituţională în vederea acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie, realizată de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP).

(2) Evaluarea externă a calităţii educaţiei în unitate se realizează în conformitate cu prevederile legale, de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar(ARACIP).

(3) Unitatea se supune procesului de evaluare şi acreditare, în condiţiile legii.

Titlul  VI

Partenerii educaţionali

Capitolul 1

Drepturile părinţilor

Art. 148 (1)Părintele/tutorele/reprezentantul legal al prescolarului are dreptul să fie informat periodic referitorla situaţia şcolară şi comportamentul propriului copil.

(2)Părintele/tutorele/reprezentantul legal al prescolarului are dreptul să se intereseze numai despre  situaţia propriului copil.

Art. 149 (1)Părintele/tutorele/reprezentantul legal al prescolarului are acces în incinta unităţii (prin „incinta unităţii”, în acest context, nu se înţelege şi spaţiile de primire a elevului/prescolarului) numai dacă:

 1. a fost solicitat sau a fost programat pentru o discuţie cu un cadru didactic, cu directorul unităţii sau cu unul dintre membrii consiliului de coordonare;
 2. desfăşoară activităţi în comun cu cadrele didactice;
 3. depune o cerere în acest sens la secretariatul unităţii;
 4. participă la întâlnirea lunară cu educatoarea/profesorul pentru invatamant prescolar.

(2) Consiliul de coordonare stabileşte procedura de acces al părinţilor în unitate, pentru alte situaţii decât cele prevăzute la alin. (1). 

Art. 150Părintele/tutorele/reprezentantul legal al prescolarului are dreptul să solicite rezolvarea unor stăriconflictuale în care este implicat propriul copil, prin discuţii amiabile, cu respectarea următoarelor etape:

 1. discuţie amiabilă cu educatoarea/profesorul pentru invatamantul prescolar al grupei;
 2. discuţie amiabilă cu directorul unitătii;
 3. cerere scrisă adresată consiliului de coordonare;
 4. în cazul în care au fost parcurse etapele menţionate la lit. a) – c) de mai sus, fără rezolvarea stării conflictuale părintele/tutorele/reprezentantul legal al prescolarului are dreptul să solicite rezilierea contractului de şcolarizare, în conditiile prevăzute de acesta.

Capitolul 2

Îndatoririle părinţilor

Art. 151 (1)Potrivit prevederilor legale, părintele/tutorele/reprezentantul legal are obligaţia de a asigurafrecventarea de către prescolar a activităţilor zilnice şi de a lua măsuri pentru asimilarea conoştinţelor specifice nivelului grupei.

(2) Părintele/tutorele/reprezentantul legal care nu asigură prezenţa prescolarului, suporta consecinţele, conform prevederilor legale în vigoare şi cele prevăzute în contractul educational.

(3) Părintele/tutorele/reprezentantul legal al prescolarului are obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să ia legătura cu profesorul pentru a cunoaşte evoluţia prescolarului. Prezenţa părintelui/tutorelui/ reprezentantului legal va fi consemnată în caietul educatoarei/profesorului pentru invatamantul prescolar, cu nume, dată şi semnătură.

(4) Părintele/tutorele/reprezentantul legal al prescolarului răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul unitatii, cauzate de prescolar.

Art. 152 Se interzice oricăror persoane agresarea – fizică, psihică, verbală etc., a prescolarilor şia personalului unităţii.

Art. 153 Respectarea prevederilor prezentului regulament şi ale regulamentului intern alunităţii este obligatorie pentru părinţii/tutorii/reprezentanţii legali ai prescolarilor.

Art. 154Părintele/tutorele/reprezentantul legal are şi alte drepturi şi obligatii, potrivit contractului educational încheiat cu unitatea.

Capitolul 3

Contractul de servicii educationale

Art. 155 (1) Calitatea de beneficiar primar al actului educaţional din unitate se dobândeşte prin încheierea contractului educational, încheiat între părinţii/tutorii/ reprezentanţii legali şi unitate.

(2)Modelul contractului educational este prezentat în anexa 1, parte integrantă a prezentului regulament.

Art. 156 (1)Contractul educational este valabil pe durata nivelului de învăţământ sau pe o perioadă convenită de părţi, în cadrul duratei nivelului de învăţământ, începând cu momentul încheierii acestuia.

(2)Eventualele modificări se pot realiza printr-un act adiţional acceptat de ambele părţi.

Art. 157 (1)Contractul educational cuprinde în mod obligatoriu: datele de identificare apărţilor semnatare – respectiv unitatea, beneficiarul primar al educaţiei, beneficiarii secundari ai educaţiei (părinţii/tutorii/reprezentanţii legali), scopul pentru care se încheie contractul, drepturile părţilor, obligaţiile părţilor, durata valabilitătii contractului, alte clauze. 

(2)Contractul educational se încheie în cel putin trei exemplare originale, cate unul pentru fiecare părinte/tutore/reprezentantul legal si unul pentru unitate şi îşi produce efectele de la data semnării acestuia.  

(3)Modul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în contractul educational de către  personalul din unitate constituie criteriu de evaluare a activităţii acestuia.

(4)Neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul educational de către personalul unităţii constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit legii.

                                                            Capitolul 4

Şcoala şi comunitatea. Parteneriate/Protocoale între unitate şi alte unităţi de învăţământ preuniversitar sau alţi parteneri educaţionali

Art. 158 Autorităţile administraţiei publice locale, precum şi reprezentanţi ai comunităţiilocale au obligaţia de a colabora cu organele de conducere ale unitatii, conform legii, în vederea atingerii obiectivelor din planul de dezvoltare instituţională, precum şi din alte documente ale unităţii, în conformitate cu strategia naţională în domeniul educaţional .

Art. 159 Unitatea realizează, independent,parteneriate cu asociaţii, fundaţii, instituţii de educaţie şi cultură, organisme economice şi organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale sau alte tipuri de organizaţii, în interesul prescolarilor din unitate.

Art. 160 (1)Unitatea, în conformitate cu legislaţia în vigoareşi prevederile prezentului regulament, poate iniţia, în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu asociaţiile de părinţi, prin hotararea consiliului de coordonare, activităţi educative, recreative, de timp liber, pentru consolidarea competenţelor dobândite sau de accelerare a învăţării, precum şi activităţi de învăţare remedială cu prescolarii.

(2)Parteneriatul se poate realiza şi cu organizaţii nonguvernamentale, cu preocupări în domeniul educaţiei.

Art. 161 (1)Parteneriatul cu autorităţile administraţiei publice locale are ca obiectiv centralderularea unor activităţi/programe educaţionale care să favorizeze atingerea obiectivelor educaţionale stabilite de unitate.

(2)Activităţile derulate în parteneriat nu pot avea conotaţii politice, de propagandă electorală, de prozelitism religios şi nu pot fi contrare moralei sau legilor statului.

Art. 162 (1)Unitatea încheie protocoale de parteneriat cuONG-uri, unităţi medicale, poliţie, jandarmerie, instituţii de cultură, asociaţii confesionale, alte organisme, în vederea atingerii obiectivelor educaţionale stabilite prin proiectul de dezvoltare instituţională.

(2)Protocolul conţine prevederi clare cu privire la responsabilităţile părţilor implicate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(3)În cazul derulării unor activităţi în afara perimetrului unităţii, în protocol se  specifică în mod expres cărei părţi îi revine responsabilitatea asigurării securităţii prescolarilor.

(4)Bilanţul activităţilor realizate va fi făcut public, prin afişare la sediul unităţii, pe site-ul unităţii, prin comunicate de presă şi prin alte mijloace de informare. 

(5)Unitatea poate încheia protocoale de parteneriat şi poate derula activităţi comune cu unităţi de învăţământ din străinătate, având ca obiectiv principal dezvoltarea personalităţii copiilor, respectându-se legislaţia în vigoare în statele din care provin instituţiile respective.

Art. 163 (1)Respectarea prevederilor prezentului regulament şi ale regulamentului intern alunităţii este obligatorie pentru orice alte terţe persoane fizice sau juridice care intră în contact direct sau indirect cu unitatea.

(2)Nerespectarea prevederilor prezentului regulament şi ale regulamentului intern al unităţii se sancţionează conform prevederilor legale.

Titlul VII

Dispoziţii finale şi tranzitorii

Art. 164 (1) Prezentul regulament poate fi completat cu metodologii sau regulamente aprobate prin ordin al ministrului educaţiei care cuprind prevederi specifice pentru unităţile de învătământ preuniversitar particular,cu respectarea principiului autonomiei organizatorice si functionale a unitatii de drept privat si de interes public.

(2)Prezentul regulament se completează cu dispoziţii legale prevăzute de regulamente specifice, altele decât cele de la alin. (1).

(3) Prevederile prezentului regulament se completează cu proceduri, dispoziţii, regulamente ulterioare, după caz, care vor face parte integrantă din acesta.

Art. 165 Anumite activitati si servicii desfasurate la nivelul unitatii pot fi externalizate, in baza hotararii consiliului de coordonare.

Art. 166 Conducerea unităţii şi personalul didactic au obligaţia de a aduce la cunoştinţa personalului, prescolarilor, părinţilor/tutorilor/reprezentanţilor legali şi partenerilor educaţionali prevederile  prezentului regulament.

Art. 167 În unitate, fumatul este interzis, conformprevederilor legislaţiei în vigoare.

Art. 168 Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa consiliului de coordonare din data de 21.01.2019.

Art. 169 În termen de 90 de zile de la data aprobării prezentului regulament în consiliul de coordonare, conducerea unităţii şi compartimentele funcţionale vor elabora, aproba şi emite toate documentele subsecvente în vederea aplicării prevederilor prezentului Regulament de Organizare şi Funcţionare al Gradinitei „Rita Veverita”.

Preşedintele Consiliului de Coordonare,

…………………………………………………………….